Misvisende medie dækning

Medierne har stort set videregivet Bodil Kornbeks udlægning af landsmødet. Den ny landsformand tilbageviser, at KD skulle have ændret politik.Med de bornholmske medier og Kristeligt Dagblad som undtagelser, giver landsmedierne et noget fortegnet billede af resultatet af Kristendemokraternes landsmøde, mener den nye landsformand, Bjane Kirkegaard.– Ifølge især Ritzaus Bureau og TV2 landsnyheder står følgende tilbage som hovedindtryk fra det dramatiske KD landsmøde:
 Partiets modstand mod fri abort er skærpet
 Der er indført referencer til Bibelen i det nye partiprogram
 Landsmødet har valgt at KD skal være borgerlig og religiøs
 Indre Mission i spidsen for KD
 Masseflugt fra KD

– Men faktum er:

 Partiets modstand mod fri abort er uændret
 Der er ingen referencer til Bibelen i det nye partiprogram
 KD er hverken blevet mere borgerlig eller religiøs
 Der eksisterer ingen samarbejdsrelationer, hverken uformelle eller formelle mellem In-dre Mission og KD
 Der udmeldt mindre end 50 medlemmer som direkte følge af landsmødet

Som dokumentation oplyser landsformanden:
 Fri abort:
I det tidligere principprogram var bl.a. at læse ”Provokeret abort er at tage det liv, fostret har ret til”. I det nye principprogram er at læse ”Fri abort er principielt uacceptabelt”, samtidig med at det i højere betones at den politiske indsats skal priori-teres til at få aborttallet nedbragt. Dokumentation er således tilgængelig ved en simpel sammenstilling af det gamle og det nye principprogram.

 Referencer til Bibelen:
En simpel gennemlæsning af det gamle som nye principprogram vil vise at der ikke er direkte bibelske citater eller referencer. De indirekte referencer – benyttelse af velkendte kristne termer som ”næstekærlighed” og ”forvalteransvar” – indgår alene i forklaringen af hvad der i det kristne livs- og menneskesyn har politisk relevans.
Samtidig fastslås det at det personlige gudsforhold er en privat sag og ikke har politisk relevans. KD er således fortsat åben for alle uanset tro eller religion.
Også her er dokumentationen lettilgængelig ved at sammenstille det gamle og det nye principprogram.

 Borgerlig/religiøs:
Med sloganet ”Borgerlig anstændighed” var Bodil Kornbek den første af samtlige KrF/KD landsformænd, der bekendte sig til en borgerlig observans. Bjarne Kirkegaard har fra første færd fastslået at han står for et midterpolitisk linje og ser KD som et midterparti, der kan samarbejde til begge sider og pege på statsministerkandi-dater til begge sider af den politiske midte.
Når det gælder religiøsiteten er det alene Bodil Kornbek-fløjen, der har tillagt denne dimension betydning i formandsvalget, herunder via udokumenterede udtalelser om Bjarne Kirkegaard’s linje og vægtlægning på hans kirkelige tilknytning . Sagen er, at Bjarne Kirkegaard og hans opstillere på intet tidspunkt har ønsket at styrke en religiøs fremtoning af partiet, men blot ønsket at fastholde nogle af de hidtidige kendte kristne begreber som ”næstekærlighed” og ”forvalteransvar”.

 Indre Mission/KD:
Dokumentation for at der ingen formelle eller uformelle forbindelser er mellem Indre Mission og KD kan tilvejebringes ved kontakt til Indre Mission.

 Masseflugt: Omkring 30 % – mere end 1.500 – medlemmer har udmeldt sig af KD under Bodil Kornbek’s formandskab. Det virker derfor pænt overdrevet at tale om masseflugt i relation til landsmødet, hvor mindre end 50 medlemmer (måske alene omkring 20) har meldt sig ud som en – for dem – naturlig konsekvens af landsmødets valg af formand og vedtagelse af nyt principprogram (der blev vedtaget med 70 % af de delegeredes stemmer).
Det er også alt for tidligt at vurdere de medlemsmæssige følger af landsmødet, da mange medlemmer vælger at udmelde sig ved ikke at betale medlemskontingentet – dvs. sidst på året/begyndelsen af næste år.
Endelig er det sandsynligt at en del af de tidligere udmeldte medlemmer nu vender til-bage, da en stor del af udmeldelserne er relateret direkte til Bodil Kornbeks ledelse.
Masseflugten kan således udvikle sig til masseindmeldelse, mener formanden.


Artiklen fortsætter efter annoncen: