Debat

Biskopperne og sandheden

Ved bispevielser påkaldes Helligånden mange gange til gavn for den nye tilsynsmand, og 4 præster læser op fra de hellige skrifter.
Fx Mattæus 28,19-20:
”Gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.”
Paulus’ brev til Titus 1.9:
”Han skal holde fast ved det troværdige ord i overensstemmelse med læren.”
Paulus’ andet brev til Timoteus 4,1-5:
”Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn … prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt, forman med al langmodighed og belæring.”
Apostlenes Gerninger 20,28-30:
”Helligånden satte jer som tilsynsmænd, for at I skal vogte Guds kirke … af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale.”
Så taler ordinator og siger blandt andet:
”Herren kræver af dig, at du skal blive fast ved den sunde lære, som Herren og hans apostle har efterladt os i de hellige skrifter…”
Ordinator fortsætter:
”Lover du mig da for den alvidende Guds åsyn, at du således troligt og retsindigt vil varetage din tilsynstjeneste i alle ting?”
Ordinanden: ”Ja”
Ordinator:
”Så giv mig din hånd derpå.”
Ordinator og præsterne beder nu for den knælende nye biskop:
”Giv ham din Helligånd…så at han bliver fast ved dit rene ord … for at dit hellige evangelium stadig må blive hos os rent og ret uden at sammenblandes med menneskelig lære…”
Man kan ikke undre sig over folkekirkens tilstand, når tilsynsmændene, der har aflagt løfter som ovenstående, svigter fuldstændig.
Man tilsidesætter den hellige skrift, der i Romerbrevet 1,18 siger:
”Guds vrede åbenbares fra Himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden.”
Og i Romerbrevet 1,25-27 hedder det:
”De ombyttede Guds sandhed med løgnen … deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse.”
Derudover står der i Romerbrevet 1,32:
”De kender Guds retsordning, at de, der handler således, fortjener døden; alligevel ikke blot gør de disse ting, men giver endogså dem, der handler således, deres bifald.”
Alle disse barske ord er en del af de hellige skrifter, som man åbenbart ikke vil tale om, fordi man i det hele taget sætter spørgsmålstegn ved Guds ord, godt belært på universiteterne, hvor man fx har undervist i afmytologisering i mange årtier.
Man er nu kommet så langt, at man vil indføre ritualer for syndige handlinger.
Hvordan vil man i øvrigt lære mennesker alt, hvad Gud har befalet, hvis der ikke er nogen kristen etik, som det påstås?
Nu overholder biskopperne ikke engang, hvad de højtideligt har lovet ved deres indsættelse.
Folkekirken er ved at gå i opløsning, og forfaldet har en stor del af skylden for, at lovløsheden breder sig.
Folkekirken er blevet uinteressant, når man ikke ved, hvad man skal frelses fra.
Mattæus 7,13-14 kunne man for 100 år siden få som konfirmationsskriftsted. Der står:
”Gå ind ad den snævre port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.”
Nu advares der ikke mod fortabelse, hvorfor den brede vej naturligvis bliver mere og mere befolket.
(Forkortet af red.)
Inger Marie Laustsen
Marievej 20
2900 Hellerup