Brønderslev Frikirke skuffet over baptistkirke-ledelsen

Utilfreds med, at ledelsen i Baptistkirken ikke klart tager afstand fra homoseksuelle vielser.Idet BiDs ledelse ikke klart og tydeligt udtaler: ’vi vil ikke kunne medvirke til hverken velsignelse eller vielse af to af samme køn i BiD’, vil Frikirken Brønderslev hermed tilkendegive vor stilling og manglende tillid til lederskabet i BiD.

Tre af underskriverne på protesten. På billede ses fra højre Henrik Froholdt, Henrik Kramer og Knud Anhøj.

Vi elsker ethvert menneske med Jesu Kristi næstekærlighed, men ikke synden, som bor i og praktiseres af mennesket.
Vi kan ikke ud fra Biblens lære stadfæste eller bekræfte homoseksuel levevis, foretage vielse af eller nedbede Guds velsignelse over homoseksuelle par.
Vi kan ikke som troende på Guds ord identificere os med (dvs. slutte os til eller støtte) personer, kirker eller kirkesamfund, der enten åbent sanktionerer (billigerer/godkender) eller stiltiende accepterer og/eller praktiserer (levevis), vielse og velsignelse af homoseksuelle.
Vi ser og forstår homoseksualitet som et syndigt valgt begær, som ikke er af Guds natur/kærlighed. Vi ser homoseksualitet som et angreb mod Guds skaberorden. Homoseksualitet er et udtryk for ikke at ville underlægge sig Guds ledelse og dermed et udtryk for Guds modstander. Homoseksualitet er at dyrke synden – jf. Romerbrevet kapitel 1, hvor Paulus entydigt beskriver homofili som synd.
Vi kan ikke anerkende den kirke, som ikke indordner sig under Guds ord. Og vi kan derfor ikke, så længe der er accept og billigelse af den syndige natur i BiD, have tillid og tiltro til BiDs ledelse. Vi ser, at BiDs ledelse er med til at sanktionere vielse og velsignelse af homofili i BiD. Dette knæfald for tidsånden opfordrer til hovmod mod Guds ord.
Brønderslev Frikirke tilslutter sig hyrdebrevet fra Dansk Oase, Im, LM, ELM, KFS, KSBB, MF og DBI, som udtrykker teologisk lederskab, som vi ikke finder i BiDs ledelse:

Ӂbent brev til Folkekirken

– Et hyrdebrev til vejledning, trøst og håb for menighederne i en kirkelig brydningstid – fra Dansk Oase, IM, LM, ELM, KFS, KSBB, MF og DBI.
Anledningen til dette brev er Folketingets vedtagelse af den nye lov om kønsneutralt ægteskab og folkekirkelige biskoppers udarbejdelse af et vielsesritual for homoseksuelle. Det udsendes af bestyrelserne i følgende kirkelige bevægelser og organisationer:
– Dansk Bibel-Institut – DanskOase – Evangelisk Luthersk Missionsforening – Evangelisk Luthersk Netværk – Indre Mission – Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse – Kristeligt Forbund for Studerende – Luthersk Mission – Menighedsfakultetet.
Vi udtaler: Med indførelsen af et ritual for vielse af homoseksuelle befinder den evangelisk-lutherske kirke i Danmark sig i en historisk krise. Det er i denne situation påtrængende at give åndelig vejledning og udvise teologisk lederskab, og for at fremme dette har hyrdebrevets afsendere søgt enhed mellem forskellige organisationer og bevægelser, der i denne sag deler en stor bekymring for den danske folkekirkes tilstand og et stort håb til kirkens Herre.
Vi vil understrege, at vi ikke ønsker at medvirke til fordømmelse af homoseksuelle i vores kirker og vores samfund. Tværtimod ønsker vi, at vores menigheder i stadig højere grad bliver fællesskaber, hvor mennesker med homoseksuel orientering og følelser finder et hjemsted og et fristed midt i livets vilkår og efterfølgelsens udfordringer.
Samtidig er det påtrængende for os at understrege, at kirken ikke har noget mandat til at velsigne eller indstifte et homoseksuelt parforhold som et ægteskab. Et ritual for vielse af homoseksuelle bringer kirken i konflikt med kirkens grundlag, som det kommer til udtryk i de fire klassiske kendetegn, som er fælles for den globale, kristne kirkes bekendelse:
Én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Kirkens ENHED er truet, fordi ritualet isolerer Folkekirken fra det meste af kristenheden i både fortid og nutid, der ikke vil anerkende den teologiske legitimitet af dette ritual.
Kirkens HELLIGHED er truet, fordi ritualet velsigner det, som Bibelen kalder synd. Dermed forkyndes syndernes tilladelse i stedet for forladelse, og dette såkaldte evangelium er ikke et evangelium.
Kirkens ALMINDELIGHED er truet, fordi ritualet er i modstrid med bibelsk skabelsesteologi og samtidig omdefinerer, hvad der kulturhistorisk og erfaringsmæssigt har været anerkendt som ægteskab, også i ikke-kristne kulturer.
Kirkens APOSTOLSKE tradition er truet, fordi ritualet afskærer kirken fra den apostolske tradition i dette spørgsmål: Paulus, kirkefædrene, Luther m. fl. Vi har forgæves forsøgt at undgå denne situation, hvor nogle af biskopperne som kirkens øverste ledere og hyrder baner vej for dette ritual. Nu beklager vi denne situation, og vi vil åbent gøre opmærksom på, at vi betragter det som et stort og alvorligt svigt af kirkens åndelige ledere. Og vi udtrykker vores støtte til de biskopper, som har forsøgt at undgå denne situation.

Enhed trods forskellige konsekvenser

I denne situation drager vi forskellige konsekvenser. Nogle vælger at blive i sognemenigheden, andre danner valgmenigheder inden for Folkekirken, andre igen træder ud af Folkekirken og går over i frimenigheder og andre kirker. Vi vil opfordre til, at vi sætter hinandens samvittigheder fri og anerkender de forskellige veje, vi vil gå i den kommende tid, når vi forsøger at være sandheden tro i kærlighed. Og lad os fastholde, at vi stadig er i fællesskab om det afgørende: Kirkens enhed, hellighed, almindelighed og den apostolske tradition, som den er bevidnet i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelser. Lad os se hinandens forskellige valg som forskellige sider af samme nød, samme kamp, samme glød, samme glæde. Lad os stræbe efter samhørighed og kærlighed, og lad os fortsætte fra hver vores sted med at løfte fanen højt for et ægte, åndsfyldt evangelium og for dette evangeliums udbredelse i vores folk.
Lad ikke den nuværende nødsituation tage modet eller kræfterne fra os til at gøre det, vi under alle vilkår er kaldet til at gøre: forkynde korsets evangelium og praktisere opstandelsens liv. Det har til alle tider haft alle Guds største løfter for sig. Når Gud er trofast og har al magt i himlen og på jorden, så retter vi ryggen og ser lyst på fremtiden. Den er under alle omstændigheder Guds. Må Gud være nådig mod vores folk og forbarme sig over folkets kirke!”

Kærlig hilsen
på vegne af
Frikirken Brønderslev
-en baptistmenighed

Teamet: Grete Pedersen, Kirsten Pedersen, Katrine Froholdt, Yvonne Kramer, Lilian Anhøj, Arne Munch, Henrik Kramer, Henrik Froholdt, Ole Iversen, Jesper Nordskjold og Knud Anhøj.