Ledende præst fra København Vineyard er trådt tilbage

En kommission har nu afsluttet arbejdet med at afdække, hvad der foregik fra kirkens grundlæggelse sidst i 1990’erne og to-tre årtier frem.

I en fælles udmelding fra Flemming Mølhede, København Vineyard og Vineyard Danmark, fra den 13. juni 2024 fortæller parterne, at de er nået til fuld enighed om en fratrædelsesaftale for Flemming Mølhede. Der er ikke foregået noget strafbart, men mange mennesker er blevet såret i deres tid i København Vineyard, og flere af dem får nu både en undskyldning og tilbud om dækning af psykologhjælp.

På baggrund af beskyldninger om upassende adfærd nedsatte ledelsen i Vineyard Danmark den 10. april 2024 i samarbejde med København Vineyard, Vineyard Norden og Vineyard Global en uafhængig kommission til at undersøge de beskyldninger, der var fremkommet mod den ledende præst. Undersøgelseskommissionen bestod af både repræsentanter fra Vineyard København og Vineyard Danmark samt eksterne fagpersoner.

Ikke noget strafbart

Om konklusionen hedder det i udmeldingen, at der ikke er sket noget strafbart. Men undersøgelsen viser alligevel, at der skal ændringer til:

”Den peger derimod på en række alvorlige ting, som vi har skullet forholde os til. Det gælder både individuelt for Flemming Mølhede og organisatorisk som Vineyard-bevægelse. Det anerkender vi, tager meget alvorligt og er allerede i gang med at arbejde med.

Takker for samarbejdet

Flemming Mølhede udtrykker stor kærlighed til Vineyard og taknemmelighed for samarbejdet med lederteams i Vineyard og København Vineyard samt Advisory Board i København Vineyard.
”Jeg er utrolig taknemmelig for mine 34 år som præst og leder og indsatsen med at plante nye kirker i Danmark. De sidste 7 år har været svære og udmattende, og jeg træder derfor nu tilbage for at fokusere på os som familie. Jeg ønsker Vineyard Danmark og København Vineyard alt det bedste fremover.”

København Vineyard takker for Flemming Mølhedes indsats i København Vineyard. ”Vi er meget kede af den her situation, og det gør os ondt, at Anne og Flemming har skullet igennem det her forløb. Vi ønsker dem alt det bedste fremover. Det gør os meget ondt, at personer er blevet såret i deres møde med København Vineyard, og det vil vi gerne undskylde for.”

”Det gør os meget ondt, at personer er blevet såret
i deres møde med København Vineyard,
og det vil vi gerne undskylde for.”

København Vineyard

Simon Walsøe takker præsten på vegne af Vineyard Danmark og understreger samtidig: ”Vi har i Vineyard Danmark et stort arbejde foran os. Undersøgelsen har givet os rigtig meget at arbejde med, og det tager vi virkelig alvorligt.”

Om undersøgelsen

I perioden 10.-30. april 2024 kunne man gennem Vineyards Danmarks hjemmeside henvende sig til undersøgelseskommissionen, hvis man havde oplevet noget, der kunne være relevant for undersøgelsen. Flere personer benyttede sig af denne mulighed, og kommissionen gennemførte samtaler med 13 af dem. Vineyard Danmarks Lederteam takker alle de personer, der har henvendt sig og deltaget i undersøgelsen: ”Vi ved, at det for flere har krævet stort mod, og vi er jer meget taknemmelige!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Også undersøgelseskommisionens medlemmer, Dan Månsson, Vibeke Frederiksen, Marianne Riis og Kåre Nielsen får stor tak for deres store og grundige arbejde.  ”Vi har hele vejen igennem mærket jeres hjerte for mennesker og jeres hjerte for os som kirkefamilie, og vi har stor tillid til jer og jeres arbejde. Stor tak skal også lyde til FrikirkeNet, særligt Mikael Wandt Laursen og Tonny Jacobsen, som har været en uvurderlig hjælp,” hedder det i den fælles udmelding.

Uforbeholden undskyldning

Vineyard Danmarks Lederteam skriver om sagen og dens følgevirkninger:

”De sidste par måneder har været hårde og vanskelige for os alle. Særligt har det smertet os meget at finde ud af, at mange mennesker er blevet såret i deres tid i København Vineyard. Dette er vi utrolig kede af, og vi vil gerne undskylde uforbeholdent på vegne af hele den danske Vineyard-bevægelse. Selvom det har været en både omkostningsfuld og smertelig proces, er vi glade for, at der er blevet kastet lys over det, der er sket, så vi nu kan tage ansvar for det. Vi har, via Undersøgelseskommisionen, sendt et brev til alle, som har deltaget i undersøgelsen om Flemming Mølhede, og takket dem for deres deltagelse og undskyldt for det, de har oplevet. Derudover er flere af deltagerne i undersøgelsen blevet tilbudt økonomisk dækning af psykologhjælp, og flere har taget imod dette. Vores store håb og bøn er, at den smerte, som mennesker har gået med, nu kan blive helet.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi har i Vineyard Danmark et stort arbejde foran os.
Undersøgelsen har givet os rigtig meget at arbejde med,
og det tager vi virkelig alvorligt.”

Simon Walsøe på vegne af Vineyard Danmark

Usund magtkoncentration og styrende vrede

Undersøgelseskommissionen konkluderer, at der i to-tre årtier frem til ultimo 2010’erne har været en usund ledelseskultur i København Vineyard. Det var en kultur præget af ”styrende vrede”, hvor kritik ikke var tilladt. I enkelte tilfælde forekom der også ”grænseoverskridende adfærd grundet i ulige magtre-lation og afhængighedslignende forhold”. Kommissionen understreger dog samtidig, at beskyldningerne mod Flemming Mølhede handler om etisk kritisabel adfærd, men ikke om noget af juridisk ulovlig karakter.

Undersøgelsekommissionen anbefaler derfor en strukturændring, så København Vineyard bl.a. bliver åben for kritik og dialog i ”åbne rum”.

Strukturændringer

Vineyard Danmark erkender i udmeldingen, at der nu skal sikres sunde strukturer og mekanismer til at håndtere klager, konflikter og magtforhold på en god måde, så man kan gøre det bedre fremover. Derfor vil de danske Vineyardkirker lave gennemgående ændringer i struktur, vedtægter, samværspolitik mv. over det næste halve år.

– Vi vil opfordre alle til bøn for lægedom, fred og forsoning for alle involverede parter, slutter udmeldingen fra Vineyard Danmarks Lederteam.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undersøgelseskommissionen, som bestod af Dan K. Månsson, Kaare H. Nielsen, Marianne Riis og Vibeke Frederiksen, slutter deres offentlige udmelding med følgende: ”Endelig anbefaler kommissionen Vineyard Danmark at udarbejde og bevidstgøre om en samværspolitik for ansatte og frivillige ledere, der beskytter den enkelte overfor upassende eller krænkende og magtudøvende adfærd.”


– Det er aldrig en god idé at lukke sig om sig selv og selv ordne tingene, når skaden er sket, mener Dan Månsson fra Sjaelesorg.dk. Han var leder af den undersøgelseskommission, der har arbejdet med sagen fra København Vineyard og efterfølgende har anbefalet ændringer i kirkens ledelsesstruktur. Foto: Thomas Korneliussen

Hvordan undgår man magtmisbrug i menighederne?

Interview med Dan Månsson fra undersøgelseskommissionen.

Udfordringen har bedt teolog og sjælesørger Dan Månsson, som var leder af undersøgelseskommissionen, svare på nogle generelle spørgsmål om ledelse i menighederne.

Tilsyn eller supervision

Hvad kan man gøre for at undgå magtmisbrug i menighederne?

– Ledere i en menighed har naturligt en vis given magt. Det skal ikke tales ned eller ignoreres. Alle skal blot være bevidste om, at magten er knyttet til den tjenestefunktion, vedkommende har i menigheden: præst – ældste – menighedsrådsmedlem osv. Det skal være legitimt at kritisere beslutninger, råd, forkyndelse og praksis uden at blive mistænkeliggjort eller negligeret. Organiseringen i en menighed må være sådan, at der altid er en instans, man kan gå til med sin kritik eller bekymring og forvente, at den bliver behandlet med fortrolighed og seriøsitet. Ledere skal tåle kritik, og kritikere får ikke altid ret i deres kritik.

Alle med ansvarsområder i en menighed må være villige til at underlægge sig et tilsyn eller indgå i en mentorordning, supervision eller andet, hvor en anden har taleret ind i deres liv og tjeneste. Det er med til at skærpe lederen i tjenesten frem for i magtpositionen. Endelig bør man i alle menigheder skilte med en whistleblowerordning, så den, hvis grænser bliver overtrådt, kan kontakte en instans, som tager sig af dette.

Når skaden er sket

Hvad må der gøres, når skaden er sket?

– Bliver man i en menighed opmærksom på, at mennesker er blevet såret ved usund forkyndelse, konkrete hændelser, omgang med medarbejdere i menigheden mm., bør de, som tager ansvar i situationen, hente hjælp udefra. Det er aldrig en god idé at lukke sig om sig selv og selv ordne tingene. Når mennesker først har oplevet tillidsbrud i relation til medarbejdere, opleves det let som en gentagelse ved interne løsninger; og de, som vil løse problemet, har også deres blinde vinkler, så længe de selv er en del af menigheden. Det er ikke farligt at få hjælp udefra, fordi hjælperne vil alle parter det bedst muligt. Oplever en såret person manglende lydhørhed, når vedkommende henvender sig til ledelsen, skal vedkommende søge hjælp udenfor menigheden. Det skal være en organisation eller person, man har tillid til. Hvis denne person ikke ser sig i stand til at give den rette hjælp, kan vedkommende hjælpe med at finde nogen, som kan hjælpe. Selv arbejder jeg i den diakonale organisation Agape, hvor vi jævnligt både i sjælesorg og terapi møder sårede mennesker med usunde menighedserfaringer, slutter Dan Månsson.