Opstandelsen er liv her og nu

Anders Bartholdy er præst i Apostolsk Kirke i Sønderborg.

Anders Bartholdy

Hvad betyder påske for dig?
– Den er jo hele kernen i min tro, fordi den er Guds opgør med hele verdens synd. Alle menneskers synd blev lagt på Jesus, også min, men påsken handler også om opstandelse og nyt liv.
For mig er påsken uløseligt forbundet med foråret, for det handler om nyskabelse. Påskemorgens lys overstråler vintermørket og lidelsen og døden, og det nye liv spirer og vokser frem.
Samtidig er påskens beretning om Jesus, der bliver levende igen, meget provokerende. Det er ikke underligt, at kvinderne, som gik ud til graven, var rystede. De fleste mennesker i dag har det vel egentlig på samme måde. Det er svært at forholde sig til.

Hvorfor er det så rystende, når døde bliver levende?
– Fordi det er et opgør med det endegyldige, som døden er. Døden er så ultimativ og endegyldig for os, at selv om vi ind imellem hører beretninger om mennesker, der har været døde i minutter eller timer og bliver levende igen, så er det stadig fuldstændig overnaturligt for os.
For Gud er det en naturlig ting. Han skaber jo liv af døde ting, men for os er det på en gang rystende og skræmmende og samtidig glædeligt. For hvis Jesus kan stå op fra graven, så er alt muligt. Så er der håb. Mennesket er jo dødt i forhold til Gud, men gennem Jesus kan vi få liv og opstandelse. Det betyder, at vi får fællesskab med Gud, og at Guds natur kommer ind i os.
I virkeligheden er opstandelsen en absolut nødvendighed for livet med Gud. For det er jo ikke nok bare med tilgivelsen for vores synd, vi har brug for at opstå til et nyt liv med Jesus.
Vi synger i julesalmen ”I denne søde juletid”, at ”Gud er nu ikke længer vred”. Med ét slag har Gud fjernet syndens problem fra os og givet os muligheden for at koble os på Guds plan og deltage i Guds rige.
Når vi gør det, fører det til opfyldelse af den længsel, Jesus taler om i ”saligprisningerne”: Den, der længes efter ægthed og sandhed skal få det. Den, der sørger, bliver trøstet, den der er i nød oplever, at nøden bliver afhjulpet. Retfærdigheden kommer til at ske, fordi mennesker går ind i Guds rige og gør Guds riges gerninger. Mennesker i nød skal blive mødt med barmhjertighed i stedet for udnyttelse. Mennesker begynder at stifte fred i stedet for splid.

Hvad er det ved opstandelsen, der er så vigtigt for vores billede af Jesus?
– Det er meget vigtigt, for det er ikke en død Jesus, vi tror på. Jesus er ikke bare en stor lærer. Han har ikke bare sat et projekt i gang, men han lever i dag. Hvis ikke døden var overvundet, havde hele kristendommen kun handlet om, at vi var kaldet til at gøre gode gerninger i vores egen kraft.
Vi må forstå, at Jesus har overvundet døden, så det ikke er i os selv, vi gør tingene, men det er i det nye liv, han giver. Når han sender os ud, så er han selv aktivt med ved sin Ånd. Det kunne han ikke være, hvis han ikke var opstået fra de døde, eller hvis han blot var en lærer.

Hvad betyder opstandelsen for os i dag?
– Opstandelsen betyder, at vi har mulighed for omvendelse, dvs. at vende os til Jesus og begynde at gå sammen med ham. For det er, når vi kobler os til Jesus, går sammen med ham og gør hans gerninger, at opstandelseskraften virker i os. Sådan kan det lade sig gøre, at døde mennesker kan gøre levende gerninger. Når Ånden fylder os og virker gennem os, så Guds rige bliver kød og blod her på jorden.
Opstandelsen giver os mulighed for at leve et helt nyt liv. For det handler ikke kun om, at vi opstår til et nyt liv i himlen, men også om, at vi opstår til et nyt liv lige nu og her – og gør Guds gerning i stedet for vores egne gerninger.

Hvordan kan vi komme til at gøre Guds gerninger?
– Det kan lade sig gøre, når vi giver plads for Jesus – vender os til ham og lader ham lede os. Når vi første gang lader Jesus lede os, så kobler Guds Ånd til og giver os det nye liv, vi er opstået til – så virker det nye liv gennem os, så vi på den måde opstår til nyt liv gennem Jesus.
Det er en kærlighedens revolution, når Jesus sender sådan nogle opstandne mennesker ud i verden. Her kommer vi til at kæmpe med helt andre våben, end verden kender – for at skabe fred, møde mennesker med barmhjertighed og kæmpe for, at tingene bliver mere retfærdige her på jorden.
Jesus siger: ”Jeg sender jer som får blandt ulve”. Det viser, at vi har en helt anden måde at virke på, end man ellers har i denne verden. Det nævner han i Bjergprædikenen, hvor han siger, at vi skal elske vores fjender, velsigne dem, der er imod os og give i stedet for at tage.
Og jeg er overbevist om, at Gud længes efter en påskeopstandelse i sin menighed. Mennesker, der vil rejse sig og være opstandne mennesker sammen med ham og række ud til en verden, der sukker og længes efter retfærdighed, sandhed og fred.
interview: Michael Bobjerg