Lad ej tyven stjæle hvad Jesus har givet dig

Bøj dig ikke for menneskeskabte love, men bøj dig under Guds ånd. En kristen tjeneste er aldrig dikteret af regler.

Hvorfor var Jesus så vred på farisæerne, de retskafne troende? Farisæerne var de eneste mennesker i bibelen, som Jesus åbenlyst viste sin harme overfor. Til sine disciple sagde han ”Se til, at I tager jer i vare for farisæernes surdej (lære) – hykleri”. (Luk. 12 v 1.)

Hvorfor var Jesus så vred på farisæerne, de retskafne troende? Farisæerne var de eneste mennesker i bibelen, som Jesus åbenlyst viste sin harme overfor. Til sine disciple sagde han ”Se til, at I tager jer i vare for farisæernes surdej (lære) – hykleri”. (Luk. 12 v 1.)
Hvem var da farisæerne og hvad var deres lære?Farisæerne var en selvretfærdig gruppe, som gik ind for streng overholdelse af Moseloven. De så ned på den øvrige del af befolkningen og prøvede at gøre et godt indtryk ved at stille deres egen retfærdighed til skue. De søgte anerkendelse og prestige gennem deres selvbestaltede regler og påbød andre at overholde dem, skønt de ikke selv formåede det. Jesus kaldte dem for hyklere.

Lyder dette bekendt?

Ja, desværre. Mange kristne kommer i dag – som dengang – til at fastlåse deres kristne brødre og søstre i en loviskhed, som kun fører til opgivenhed og håbløshed omkring nogen sinde at nå det liv, og de velsignelser som er givet dem gennem frelsen ved troen på Jesus Kristus.Farisæernes lære var stik imod Jesus’ lære. Jesus forkyndte og viste os i gerninger den barmhjertighed og nåde som Gud har givet os at leve under. Barmhjertigheden fik vi ved frelsen, en ufortjent frelse fra vores synd. Det er den frelse som Gud, på grund af sin store ubetingede kærlighed til menneskene, gav os ved vores tro på Jesus Kristus som Guds søn. Nåden gav Gud os ved at give os et nyt liv, Jesu Kristi liv i os. Dette for at vi kan erfare og udtrykke hans liv gennem os.
Barmhjertighed er, at vi ikke får det, som vi fortjener. Men gennem nåden modtager vi noget, som vi ikke fortjener.

Jesus lever i os

Gud har givet os et nyt liv i Jesus Kristus. Vi er født på ny. Herefter starter, for mange kristne, en hård proces, idet de fleste af os prøver at behage Gud gennem vores opførsel og gode gerninger. En vranglære (farisæisk lære) som desværre ofte forkyndes i kirkerne og som forhindrer menighederne i at se Guds almægtighed samt at modtage og leve i hans velsignelser. Ganske som farisæerne gjorde, prøver mange kristne i egen kraft at omvende sig og gøre, hvad de tror vil behage Gud (og andre).
De sætter hermed sig selv og deres næste under loven. Loven er selvfølgelig ikke ophørt ved frelsen. Loven kom for at synliggøre vores synd, men Gud ønsker ikke, at vi skal handle i egen kraft (kødet), hverken i vores eget liv eller over for vores næste. Gud ønsker, at Jesus Kristus bliver herliggjort igennem os, at vi ikke længere stoler på os selv, men at vi lader kraften fra Jesus Kristus (Helligånden) komme igennem os. Gud har givet os Helligånden, (Jesus iboende os) for at vi kan trække på Guds egen kraft og visdom.

Gud er pottemageren

Vi er leret. (Jer. 18 v 6). Gud selv vil forme og støbe os. Gud selv vil irettesætte (formane) os gennem Helligåndens virke i os. Selvfølgelig bruger Gud også Helligånds-fyldte kristne som hjælpere, hvis vi er på afveje. Men mange kristne har misforstået denne tjeneste. De farer frem med selvbestaltede loviske formaninger og regler og formår hermed at fastlåse deres brødre og søstre i lovtrældom og dermed frarøve de kristne den nåde, som Gud har givet os ved Jesu Kristi offer på korset.
Sand omvendelse kommer gennem samværet med Gud selv. Vores ønsker om en relation med ham, vil udløse et nærvær fra ham og gennem dette fællesskab vil en sand kærlighed vokse. Det er den kærlighed fra os til Gud, der vil lægge et behov ned i os omkring at lytte til Guds ønsker for os, og følge den vej som han har for os hver især. En religiøs adfærd uden sand kærlighed til Gud vil aldrig udløse Guds velsignelser over dit liv.
Det er ikke loviske kristnes pegefingre og selvbestaltede irettesættelser om synd, der vil frembringe Guds herlighed for de kristne. Det er troen på Jesus Kristus, tilliden til Jesus Kristus der vil udløse velsignelserne i dit liv. (Hebr 11).

Faldet

Adam og Eva levede tæt sammen med Gud i Edens have. De levede i det barnekår, som også er gældende for os kristne i dag. Først da Adam og Eva spiste af kundskabens træ (lovens træ) om godt og ondt, stod de i ulydighed til Herren. De tog kundskab til sig, som ikke var beregnet for dem. Gud selv er dommer over sit folk, Gud selv peger, via Helligånden, på evt. synd i vores liv.
Mange kristne kommer til at sætte sig i Guds sted og i stedet for at føre kristne ind i Guds nærvær og hans altomsluttende kærlighed, fører de folk ud i vildfarelse og håbløshed. Jeg har mødt mennesker, som efter bøn fra og samtaler med disse loviske kristne aldrig mere vil have noget med kristne at gøre.

Sandt fællesskab med Gud

Kærligheden mellem Gud og mennesker vil udløse, hvad Gud allermest ønsker sig, nemlig at vi bliver et med ham, at vi bliver afhængige af ham i alt, hvad vi foretager os. Derved bliver Jesus Kristus herliggjort gennem os. Sande kristne ønsker ikke at komme på afveje og følger derfor Jesus gennem et hjerte til hjerte forhold.
Hvis vi kristne har fokus på om vi selv og andre omkring gør det rigtige og undgår det forkerte, mister vi fokus på, hvad Jesus gjorde for os på korset. Vi mister Jesus’ liv i os og knytter os i stedet til lovtrældommen. Selv om vi mener, at vi gør det gode (gør Kristi gerninger i kødet) begår vi synd. Kun hvad der i os har fået liv ved Jesus Kristus (Helligånden i os) har værdi.
Husk vi er blevet gjort døde for loven, for at vi kan blive forenet i Kristus. Jesus selv vil lede dig på rette vej – for sit navns skyld. Når vi underlægger os verdens påbud, sammenligner Paulus det med selvvalgt afgudsdyrkelse og falsk ydmyghed, som kun tjener til kødelig tilfredsstillelse. (Kol 2 v 20-23.)
Men alt handler om Jesus Kristus, intet handler om dig. Vi bliver udfriet fra synd ved at holde fokus på Kristus. Vi kommer aldrig til at sejre over synd gennem disciplin. Synden selv vil blive afsløret gennem vores relation med Kristus og Kristus selv vil sætte os i frihed. Vi må blot stole på ham.
Bliver vi i Kristus Bliver vi i Kristus, så bliver han i os. I denne forening bliver han Guds vilje for os. Jesus selv vil leve sit liv gennem os. I denne tætte forening vil Guds vilje for enhver af os leve naturligt i os, vi behøver ikke mere at kæmpe for at finde den. Jesus døde for dig, han valgte dig. Han lagde sin Hellige ånd ned i dig, det uden at du fortjente det. Du skal ikke gøre dig fortjent til Guds kærlighed, du har den allerede. Du skal ikke gøre dig fortjent til Guds velsignelser, du behøver blot at stole på ham.Lad ikke loven stjæle dine velsignelser. Søg i stedet barnekåret gennem nærværet med din himmelske fader. Gud er for dig og ikke imod dig. Gud har ikke sat håbløse regler op for dig, som du ikke kan efterleve. Gud selv vil udføre igennem dig, hvad han ønsker af dig. Bøj dig ikke for menneskabte love, men bøj dig under Guds ånd, som du har fået givet. En kristen tjeneste er aldrig dikteret af regler.

Alt er tilladt, men ikke alt gavner

Helligånden i dig vil vise dig vejen. Guds plan for os er, at vi skal leve i tro. Vi er løskøbt til friheden i Ånden. Vi behøver ikke ydre regler for at leve sammen med Gud. Vi er skabt til at glædes i Kristus, til fællesskabet med Kristus, til freden i Kristus. Du vil aldrig finde tilfredsstillelse gennem et religiøst liv. Ægte glæde og tilfredsstillelse findes kun i Jesus Kristus. Kun han kan føre os ind i et guddommeligt liv. En kristen fyldt af Guds nåde, vil aldrig kunne indfri forventningerne fra et menneske, som lever under loven.Gud har ikke skabt dig til trællekår, men til friheden i Jesus Kristus.


Artiklen fortsætter efter annoncen: