I er mine Vidner!

Andre kommer til tro på Jesus netop gennem dit og mit vidnesbyrd. Ikke kun gennem vore ord, men gennem den måde, vi lever vort liv på.

Et af nøgleordene i Johannes-evangeliet handler om vidner og at vidne. Johannes Døber er et vidne og vidner om Jesus: Han kom for at vidne om Lyset (Jesus); – om Guds Lam, som bærer verdens synd; – jeg så Ånden dale ned fra Himlen som en due, og den blev over Ham – vidne om Ham, der skulle døbe i Helligånden – og han aflagde det vidnesbyrd, at Jesus er Guds Søn.

Det græske ord for vidne er marturas, der svarer til vores martyr. Jesus kom også for at vidne. Om sig selv som Lyset, Livets Brød, det Levende Vand, Vejen til Faderen, Sandheden og Livet.

Den himmelske advokat

I dagens tekst er det imidlertid Talsmanden, Sandhedens Ånd, der skal vidne om Jesus. Han skal herliggøre Jesus for de troende og vejlede dem i hele Sandheden.

Det indebærer, at uden Helligåndens vidnesbyrd om Jesus kan ingen af os vide, hvem Jesus virkelig er. Talsmanden, den himmelske hjælper/advokat er den, som gør Jesus nærværende og herlig for den troende, forklarer Jesus for os. Han vidner også for os, at vi er Guds sønner/døtre (Romerbrevet, kap. 8, v. 16).

At vide noget gennem Åndens åbenbaring handler om Guds suverænitet. Noget, du ikke kan sige dig selv. Helligånden kan åbne for os ind til de dyrebare skatte, der er i Jesus, det er op til os at opfylde betingelserne herfor.

Fx er det kun de ydmyge, der finder nåde. Du vælger selv. Mangel på tilgivelse kan også blive en hindring. Hykleri kan være en anden meget udbredt og alvorlig hindring. Jesus har nævnt dem alle, og Helligånden kan vise os det, når blot vor vilje bliver på linje med Herrens gode vilje for os.

Jesus nævner også disciplene som vidner. I alt hvad vi foretager os, står vi i en gigantisk magtkamp. Djævelen, denne verdens gud, er den store modstander. Der kæmpes om hver eneste sjæl. Hvem når målet? At få sin sjæl frelst? Hvorfor skal vi, som tror på Jesus, vidne om Ham?

Fordi det er Jesu klare befaling. ”Gå og gør alle folkeslag til mine disciple –”. Og den, som har Hans befalinger og holder dem, er den, som elsker Ham, minder Jesus os om.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dit og mit vidnesbyrd

Andre kommer til tro på Jesus netop gennem dit og mit vidnesbyrd. Ikke kun gennem vore ord, men gennem den måde, vi lever vort liv på. ”I er salt & lys”, siger Jesus i Matthæusevangeliet kap. 5. Altså et udtryk for en befaling til at vidne om Ham med hele vort liv.

Det er altså meget vigtigt, at andre bliver ført til Jesus gennem vore liv. Men vort vidnesbyrd har også andre funktioner. I Johannes Åbenbaring kap. 12, v. 11 står der om de troende, at de har overvundet Satan ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.

Mange ved, at der er kraft i Lammets blod, men har aldrig forstået, hvilket våben de har mod fjenden i deres vídnesbyrd om Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Igen og igen er jeg blevet mindet om at sætte ord på den store åndelige nød, der har ramt vort folk – at vidnesbyrdet er forstummet i udstrakt grad i vore kristne forsamlinger. Dette gælder både folkekirkeligt og frikirkeligt.

Vidnesbyrdet skal virke både indadtil til styrkelse af troen og udadtil for at vinde sjæle for Jesus. Men også være med til at besejre Satan. Uden vidnesbyrdet er vi dybt svækkede i vort kristenliv og vil let bukke under i kampen over for den onde. Derfor må vi lade Jesus minde os om ordene i menighedsbrevene i Johannes Åbenbaring, kap. 2-3. Til menigheden i Efesos lyder det: ”- jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed.”

Det er ikke en gold kritik, men et kærligt og alvorligt kald til omvendelse. Det, vi gør som Jesus disciple, har ikke nogen værdi, hvis kærligheden mangler. Frem for noget andet spørger Jesus efter din kærlighed til Ham.

En menighed, som har mistet sin kærlighed til Jesus, er næppe værd at kalde menighed, når den skal repræsentere Jesus blandt mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til menigheden i Sardes: ”Du har ord for at leve og er dog død”. Og alligevel kalder Jesus dem til at vågne op. Det gør han også ved menighederne i Danmark. Hans kærlighed er den samme, men hører vi og vågner op – og vender om?

Uanset din tilstand er du som ”skatten i marken og den kostelige perle”, Matthæusevangeliet kap. 13.

Hvad vil du ofre?

Jesus har ofret ALT for dig. Udgydt sit uskyldige blod til sidste dråbe. Han har satset alt for at vinde dig som den himmelske brud. Hvad vil du ofre for Jesus? Bed Helligånden om at åbne dine øjne for sandhed om Hans nåde.

Men Jesu kærlighed er nidkær. Han vil ikke have dig delvis, men helt. Han vil ikke dele dig med verden.

”Omkring dig tumler tusind dyre sjæle vildsomt hid og did; sig dem blot et ord om Jesus, medens du endnu har tid. Sig dem blot, hvad du har fundet, tal blot om, hvad selv du så, om Hans nåde uden lige, kærligheden til de små” 1)

Mange i vore forsamlinger kender end ikke nåden. Om Jesus står der i Matthæus kap. 9, v. 36-37: ” – Han ynkedes over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde” – ”Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst” – også i Danmark. Kan du se din menighed med Jesu blik?

1) Hjemlandstoner 462.

 

Søndagens tekst: Joh. 15, 26 – 16,4

Når talsmanden kommer

26 Når jeg sender Vejlederen til jer – sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen – så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

1 Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. 2 I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. 3 Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller mig. 4 Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg har sagt til jer nu. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk