Danske folkehøjskoler i USA

Danske emigranter startede både grundtvigske og missionske folkehøjskoler i USA. Skolerne havde dog store udfordringer med både elevtal, økonomi - og integration.

United Danish Evangelical Church holdt i 1912 sin 16. årlige konference på Brorson High School. Denne pietistiske skole havde ikke ”Folk” med i navnet. Foto fra Bridge/The Danish Immigrant Museum, Elk Horn, Iowa.

Det er meget lidt kendt i Norge, men der blev faktisk etableret folkehøjskoler i USA. Og de var danske.

Jeg havde i mange år en hel del kontakt med folkehøjskoleansatte, men havde aldrig hørt, at der havde været etableret folkehøjskoler i USA. Men i årbogen fra The Danish American Heritage Society, Bridge, Volume 28, Number 2, 2005, har John Mark Nielsen en længere artikel om folkehøjskolernes historie i USA.

Alt i alt blev der oprettet syv folkehøjskoler. Man kan godt sige, de var en følge af de forskellige udfordringer, som danske indvandrere mødte, blandt andet presset for at blive assimileret, som både Ole Rølvaag og Valdemar Ager omtaler i deres bøger.

Flere kirkeretninger

Den religiøse enhed, som prægede både Danmark og Norge frem til 1800-tallet, fandtes ikke i det nye fædreland. Uenigheden blandt lutheranere i USA, danske så vel som norske, gav sig ikke bare udslag i flere kirkesamfund, men også i profilen på folkehøjskolerne.

Mens Nysted Folk High School i Nysted, Nebraska, og fem andre havde en grundtvigiansk profil, havde Brorson High School i Kenmare, Dakota, et pietistisk præg.

Alle folkehøjskolerne havde udgangspunkt i Grundtvigs tanker og ideer, men de valgte alligevel hver sin retning. Nysteds profil lagde vægt på den folkelige kultur, som en vigtig del af livet, hvor uddannelse skulle være mere end uddannelse til et erhverv – det skulle nemlig være kultur for kulturens egen skyld, ikke bare som hjælp til et levebrød.

Åndeligt liv

Brorson-skolen derimod lagde helt tydeligt vægt på den enkeltes kristne og åndelige liv. Men skillelinjerne var ikke bastante.

Brorson-skolen havde sine rødder i den danske Indre Mission, som blev dannet i 1853, efter at loven, som forbød formelle organisationer uden for den danske folkekirke, var ophævet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Indre Mission understregede værdien af personlig tro på Jesus Kristus, læsning af Bibelen og troskab mod Guds ord samt missionsarbejde.

Meget af denne profil fandtes også i The Danish Evangelical Lutheran Church Association, grundlagt i 1884, som senere blev til United Church (United Danish Evangelical Church, etableret i 1896).

Nysted Folk High School etter modernisering i 1910. Foto fra Bridge/Danish Immigrant Archive, Grand View College, Des Moines, Iowa.
Vægt på kultur

Kirkesamfundet «Danish American Lutherans» som blev dannet i 1874, havde en grundtvigiansk profil. Præsten, salmedigteren, historikeren og folkeoplysningsmanden N.F.S.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Grundtvig havde udfordret den ortodokse lære og lagde vægt på, at troens kilde er den levende menighed og samfundet af de troende, som udtalt i den apostolske trosbekendelse.

Desuden understregede Grundtvig, at mennesker ikke bare skulle vækkes åndeligt, men også kulturelt.

Den første danske folkehøjskole i USA blev grundlagt i Elk Horn, Iowa, i 1878. Senere blev der etableret yderligere fem skoler, som reflekterede den grundtvigianske profil. De var i Nysted, Nebraska, i Ashland, Michigan, i West Danmark, Wisconsin, i Tyler, Minnesota og i Solvang, Californien.

Brorson High School i Kenmare, Nord Dakota, derimod, tilhørte den mere pietistiske retning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Betegnende er det, at denne skole ikke havde ordet ”Folk” med i navnet.

Dansk bosættelse i Nebraska

Nysted Folk High School blev grundlagt i 1887 i det store danske settlement i Howard County i Nebraska. Danske immigranter havde i 1871 købt et område på næsten 100.000 dekar land (dvs. 100 km2 ).

1880 var ti procent af indbyggerne i Nysted danskere, og både skoler og kirker blev bygget i høj fart, hedder det i et brev.

Grundlægger og første rektor var Christian J. Skovgaard. I Danmark havde han været elev på Askov folkehøjskole. Han var også pastor i St. Peder’s Evangelical Lutheran Church i Nysted.

Skoleåret begyndte i november – efter at høsten var i hus – og varede til marts før forårsarbejdet begyndte. Det passede derfor til de unge mænd, som fik arbejde på farmene i sommerhalvåret.

Klasserne for pigerne varede tilsammen 3-4 måneder længere.

Uenige om danskhed

Men en af talerne på åbningsdagen skabte røre. Han sagde, at det ikke havde nogen praktisk betydning at lære dansk, folkehøjskolen burde blive en amerikansk skole. Da tog en elev til genmæle og sagde, at i så fald kunne han lige så godt været blevet i Minnesota, hvis dette ikke skulle være en dansk skole. Den debat blev ikke afsluttet.

Der var hele tiden en kamp for at få nok elever. Første år var elevtallet bare 12. Pastor H. C. Strandskog, som tog over som rektor efter Skovgaard, måtte efter få år slutte på grund af hustruens helbred. Dermed blev også et andet aspekt ved folkehøjskoletilværelsen bragt på bane, nemlig rektor-hustruens mange opgaver i tilknytning til skolen.

Rektor var som regel også pastor i en menighed, noget som gjorde arbejdsbyrden ekstra stor – også for konen. Om en anden rektorfrue hedder det, at hendes ønske, ifølge et af børnene, var, at de skulle have haft en privat bolig på et roligt sted.

Verdenskrig og depression

I skoleåret 1898-99 var der 33 elever på skolen, nogle år senere 44. Tiden under 1. verdenskrig førte til nedgang i elevtallet, også fordi det var en tid, hvor det at blive amerikansk blev holdt frem som meget vigtigt. Næste vanskelige tidsrum var under depressionen efter 1929, hvor forældre ikke havde råd til at sende børnene på folkehøjskole. I 1934 blev folkehøjskolen i Nysted nedlagt.

Dansk koloni i North Dakota

Brorson High School blev etableret i Kenmare, North Dakota. Det danske kirkesamfund United Church havde i slutningen af 1890-tallet arbejdet for at etablere en dansk koloni der. Kenmare ligger omkring 100 km nordvest for Minot ved den dengang nye jernbanelinje. Den 14. oktober 1896 blev en dansk luthersk menighed etableret der, det var den første af sin art i North Dakota.

I 1901 grundlagde pastor Hans Hansen skolen, som fik navnet Brorson High School efter salmedigteren og biskoppen Hans Adolf Brorson. Han var stærkt påvirket af tysk pietisme.

Glade eller hellige danskere

Noget af undervisningen var på engelsk, og en elev fortæller, at hans første undervisning i katekismen foregik på engelsk. Han skriver, at lærerinden, Miss Arildsen, havde et hjerte for at andre skulle opleve frelsen. Hun dannede et kor, hvor man sang mange gamle, danske salmer.

En elev, Henrik Bredmose Simonsen, karakteriserer skolen som mere bibelskole end en folkehøjskole i Grundtvigs ånd. I årshæftet nævnes, at danske lutheranere i USA betegnede grundtvigianerne som «happy» og «dancing» (glade og dansende), mens medlemmer af United Church blev kaldt «prayers» og «holy Danes» (bedende og hellige danskere).

Skolebygningen blev opført i 1905, da skolen havde 50 elever. Ifølge en oversigt var antallet lavere de andre år. Om skoleårene 1917-1919 står det, at skolen var lukket på grund af dårligt høstudbytte. United Church, som støttede skolen meget, henlagde i 1906 og 1912 sine årskonferencer til skolen.

Brorson High School blev nedlagt i 1920. Da havde til sammen 500 elever gået på skolen. 25 af disse blev pastorer i United Church, og tre blev missionærer i Afrika.

John Mark Nielsen afslutter artiklen som følger: ”Med lukningen af ​​Brorson High School i 1920 og Nysted Folk High School i 1934 havde de store sletter, dette hun-monster fra Ole Rolvaags roman ’Giants in the Earth’ krævet blodet af yderligere to ofre.”

(PS: Udfordringen har tidligere bragt en artikel om den danske udvandrer Jens Dixen (1858-1931), som gennem hårdt grøftegraver-arbejde og forkyndelse stod bag oprettelsen af bibelskolen i Blair, Nebraska.
Se bogen: ”Han sled bibler som sko” af Kirsten Madsen.)
Red.