Første hele uge i januar er afsat til fælles bøn

Kristne i forskellige kirker og foreninger går sammen i Evangelisk Alliance for at bedeHvert år – den første hele uge i januar måned – holdes Evangelisk Alliances bedeuge i Danmark.

Sådan har det været siden 1884. Evangelisk Alliance har tidligere haft en betydelig indflydelse på kirkelivet.
Men hvad er egentlig Evangelisk Alliance, og hvordan opstod dette fælles kontaktorgan?
Lidt om historien
Evangelisk Alliance blev stiftet i London i 1846 under valgsproget »Vi er ét legeme i Kristus«. Forud var gået mange år, hvor bl.a. store personligheder inden for kirken som grev Zinzendorf og John Wesley havde talt for enhed.
Disse tanker kom også til praktisk udtryk ved dannelsen af de store interkonfessionelle bibel-, traktat- og missionsselskaber i England og Amerika.
At den nye bevægelse – det nye kontaktorgan – tog navnet Evangelisk Alliance var en klar udfordring til Den Romersk Katolske Kirke, som man dengang anså mere som en fjende end en samarbejdspartner.
Alliancen var evangelisk og ville alene arbejde for at fremme evangelisk kristendom ved at tale religionsfrihedens sag i de katolsk dominerede lande, hvor evangeliske kirker var i mindretal.
Siden det 2. Vatikaner-konsil i 1962-63, hvor pave Johannes den 23. lagde op til enhed mellem den evangeliske, den ortodokse og den katolske kirke, er der sket en betydelig ændring i opfattelsen og og samarbejdet.

Alliancen kommer
til Danmark
Den Evangeliske Alliance var ikke en ydre sammenslutning af forskellige kirker, men henvendte sig til enkelte personer inden for alle lejre, om at medvirke til et globalt bønnens fællesskab gennem afholdelse af en bede- og allianceuge hvert år den første hele uge i januar måned.
Da Sverige i 1884 sagde nej tak til at holde Evangelisk Alliances 8. kongres, så blev mødet i stedet tilbudt Danmark. I Danmark havde religionsfriheden efterhånden 35 år bag sig, og flere betydelige personer inden for kirken gik varmt ind for tanken.
Dr. theol. Chr. H. Kalkar var en af de varmeste fortalere for, at Evangelisk Alliance skulle finde en plads i det danske kirkeliv. Han blev da også formand for den komité, der blev oprettet med repræsentanter fra Folkekirken, Den Reformerte Kirke og Brødremenigheden, til at forestå afholdelse af kongressen i København. Kongressen blev holdt i september måned 1884 med ca. 2.000 deltagere fra mange lande.
Arbejdet idag
I Danmark har vi siden 1884 holdt Evangelisk Alliances bedeuge. Det sker som nævnt den første hele uge i januar måned – i 2003 fra 5. til 12. januar.
Til brug for bedeugen udarbejdes eller oversættes en særlig bedepjece med tekster og forklaringer til hver dag i ugen. Dette arbejde udføres på skift af de forskellige europæiske lande, som er tilsluttet den europæiske alliance, EEA. På denne måde samles kristne fra alle lande i bedeugen under samme tema til bøn og forbøn.
Alliancemøderne rundt om i landet arrangeres af lokale komitéer, der refererer til landsbestyrelsen.