Kirke også for ungdommen

Problematikken er stadigt tilbagevendende i Folkekirken, når de unge når skelsår og alder, og konfirmationen står for døren: Konfirmerer vi dem reelt ud af kirken? Var det så dét, eller hvad kan der gøres, for at ikke også denne årgang bliver en del af kirke-træthedens triste statistik?Også i frikirkeligt regi, hvor der nok er en både bedre og større tradition for børne- og ungdomsarbejde, har sagen relevans. Jesus taler om vort ansvar for næsten, om at vi er jordens salt. Ungdommen er også fremtidens, samfundets og kirkens salt, så det er en sag af endog meget stor betydning for alle parter.
 Der bliver arbejdet med sagen. Jens Maibom Pedersen, en af initiativtagerne  til Sam-taleforum om Unge og Kirke (SUK), siger:
„Erfaringer fra en række ungdomsinitiativer viser faktisk, at det kan lade sig gøre at lave projekter, som tiltrækker unge og samtidigt gør det muligt at kommunikere evangeliet på en måde, så det skaber såvel mening, tro og engagement. Erfaringerne viser dog også klart, at det kræver, at vi som kirke tør træde ud af vores vanetænkning“.
Et af SUK’s resultater er bl.a. 10 teser til fornyelse af kirken og dens ungdomsarbejde; debatten herom kan bl.a. læses på www.ungeogkirke.dk.
Et andet  – indirekte – resultat er udgivelsen af denne bog om ungdomsarbejde i sognet. Udgangspunktet er, at man som kirke har noget at tilbyde ungdomskulturerne.
Det tør siges! Jeg ser bogen som ét stort, inspirerende  idé-katalog. Kirke i forstæderne, sorggrupper for unge, aftenkirke, ungdoms-væresteder, ungdoms-gudstjeneste, klubarbejde. En imponerende spændvidde af gode tiltag og friske fornyelser. Alle, der på den ene eller den anden måde er involveret i kirkeligt arbejde (og specielt i ungdoms-regi), vil gå berigede bort efter endt læsning.
Unitas Forlag fortjener stor ros for at have leveret denne meget idealistisk betonede udgivelse. Det er vigtigt, at de er der, som redaktørerne skriver i forordet. 
Berit Weigand Berg og Søren Østergaard (red.):
Når den sidste konfirmand er smuttet
– en bog om ungdomsarbejde i sognet
187 sider, 228 kr.
Unitas