Ægte apostolske prædikener efterlyses

En del mennesker ønsker det kristne budskab tilpasset det sekulariserede menneskes behov for en ikke personligt konfronterende kristendom. Men der er brug for omvendelse.Hvordan imødegår man den omsiggribende moderne forvanskning af Bibelens budskaber, som mange ønsker tilpasset det sekulariserede menneskes behov for en tandløs kristendom, der ikke forpligter til syndserkendelse og gudsfrygt?Ebbe Lodal
er pensioneret cand. jur. og medlem af Vassula/SLIG-bedegruppen på Frederiksberg.

Enkelte har endda gjort sig til talsmænd for en ”opdateret” trosbekendelse, der afskaffer en forsagelse af Djævelen og alle hans gerninger, for det er ikke længere ”in” at tro på eksistensen af et helvede. Mange efterlyser således en tidssvarende trosbekendelse. En tidligere biskop i Roskilde har endda hævdet, at Helvede i moderne menneskers forstand blot er en tilstand af ensomheds-følelse, hverken mere eller mindre.
Men skal en trosbekendelse nødvendigvis være tidssvarende? Vil det ikke være en fordrejning af den sande livsoplysning, således som kirken hidtil – mere eller mindre trofast – har overleveret den helt op til den såkaldt moderne tid?
Hvor langt kan man bevæge sig bort fra det overleverede trosindhold ved at ”opdatere” trosbekendelsen blot for at imødekomme det moderne, sekulariserede menneskes behov for at tilpasse tro og evangelium til dets selvskabte tilværelsesfortolkning?
Man kunne også spørge: Hvordan og hvor længe vil en krænket Gud affinde sig med det selvforherligende menneske og dets civilisationsbestemte frafald fra kirkernes forkyndelse og dermed troen på Bibelens indhold?
Kan man fortænke Vorherre i at synes, at grænsen for forhånelsen af det Hellige omsider er overskredet, og at straffedommen derfor i en eller anden form vil ramme menneskeheden? Måske er klimakatastrofernes voksende antal og størrelse allerede et forvarsel herom?

Gudsbilledet

Et andet relevant spørgsmål: Hvad er det for en Gud, vi finder i Gamle Testamente, og kan vi undvære den gudsforestilling, der ligger bag profeternes advarsler og deres forudsigelser om Kristi genkomst og om den forudgående endetid og dens trængsler (jfr. profeten Daniels bog)? Det gamle Testamentes Gud var nok en streng Gud, men også en Gud, der kunne vise barmhjertighed over for sit til tider ret så troløse folk. Men det var denne Gud, der også sendte syndfloden over jorden. Og det var denne Gud, der også lod ild regne ned over Sodoma og Gomorra (cit. efter Mikkel Vigilius, den luthersk-missionske bibelskole, i artiklen ”Guds dom”, se www.Shafan.dk).
Ifølge Mikkel Vigilius bør man også medtage GT’s og dermed profeternes gudsbillede, når der prædikes i dag, ”for sådan havde også apostlene mødt Gud. Sådan kendte de Ham. Og de vidste, at som denne dommens og vredens Gud ville deres tilhørere også møde Ham, hvis de ikke omvendte sig! Der var kun eet håb om redning: at de indså deres synd og tog imod syndernes forladelse gennem Jesus. Derfor talte apostlene, som de gjorde”.

Ingen syndserkendelse

Men mennesker i dag har ingen syndserkendelse og føler derfor intet behov for frelse fra Guds vrede, hævdes det af D.A. Carson*) (cit. efter Mikkel Vigilius). ”Og det er sandt! Men der er intet nyt i det. Det naturlige menneske har aldrig følt behov for frelse”. Derfor må dette behov fortsat prædikes frem til enhver tid! Det måtte det på apostlenes tid, og det må det fortsat i dag, hvis den omsiggribende ”moderne” forvanskning af Bibelens budskaber skal imødegås.

Vassula om Guds vrede

At Herrens vrede fortsat kan nå at manifestere sig, derom vidner et brev af 24. april 2010 fra profeten Vassula Rydén, der senest besøgte København i 2004. I sine guddommeligt inspirerede budskaber, udgivet på engelsk under titlen ”True Life in God”, har hun advaret menneskeheden om, at store trængsler truer os i ”endens tid”, som er afslutningen på en såkaldt æra jfr. profeten Daniels Bog, kap. 12. (Det er også afslutningen på en flere tusinde års sol-cyklus efter astrologiske fortolkninger. Ifølge Mayaernes religion og astronomi slutter den nuværende solcyklus ved solhverv år 2012, og en ny cyklus starter.)

Nedenfor skal jeg derfor gengive et oversat uddrag fra Vassulas brev på engelsk, der advarer os om konsekvenserne af vores nuværende adfærd og frafald fra troen:
Vassulas brev af 24. april 2010 (i uddrag):
Et af mange eksempler i Skriften på, hvordan Gud reagerer i perioder med oprør og frafald er fra Jeremias 4: 23-28.

Jeremias siger:

”Jeg så ned på jorden, der var øde og tom, og jeg så på himlen, og dens lys var borte. Jeg så på bjergene, og se de skjalv, og alle højene bævede. Og se, der var mennesketomt, og himlens fugle var flygtet. Jeg så, og frugthaven var ørken, og alle dens byer lå i ruiner på grund af Herrens tilstedeværelse og Hans brændende vrede. Ja, således taler Yahweh: ”Al jorden bliver øde, men helt ødelægger jeg den ikke. Men hele jorden vil gå i sorg, og himlene oven over vil sortne .. ”

Vi er advaret

Gud havde advaret os uophørligt om at vende tilbage til Ham og forlige os med Ham og med hinanden. Kristus har været i dialog med sin kirke for at forsone og forene.
Hele verden er i forfald i dens ondskab og på grund af dens frafald ved krænkelse ikke kun af Guds lov, men af alt det Hellige, og ved ustandselig at fornærme Gud.
”Hvorfor er nogen overrasket (spørger Kristus ifølge Vassulas profeti), når nåden ved Helligåndens gerninger øges for at hjælpe os i disse Mørkets tider? For Mørket er ved at forfølge Lyset påny. Forhindringer, forfølgelser, anklager, hån, bagvaskelse, forbud og forfalskninger er strømmet ud fra flere mennesker i alle disse år, hvor jeg prøvede at vidne og videregive Guds ord til verden, hvilket gør det til en yderst vanskelig mission. Mange mennesker, herunder præster, troede, de var i gang med at udøve en hellig pligt over for Gud …”
Det er skrevet i Skrifterne at: ”I begyndelsen var Ordet: Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” (Johs.1:1) ”Ordet var det sande Lys, som oplyser alle mennesker, og Han kom til verden. Han var i verden, og verden kendte Ham ikke. Han kom til sit eget domæne, og Hans eget folk ville ikke acceptere Ham” (Johs.1:9-11).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gennem alle disse år har Vorherre forsøgt at vække en sand forståelse i os alle ved gentagne gange at give os påmindelser, idet Han minder os om, hvad der blev sagt i fortiden af de hellige profeter og igennem Hans egne befalinger. Ved Hans kalden på os blev vi opfordret til omvendelse, til fred, kærlighed, enhed og et liv i bøn. Vor Herre kom og kommer stadig til os i verden for på denne måde at oplyse alle dem, der er kommet på afveje, herom.
Men den dag i dag har meget få anerkendt Hans nådefulde nærvær, og endnu færre har accepteret Hans kalden.
Han har ikke glemt at komme først til sit eget folk og til sit eget domæne, blandt sine egne, men i sin hårdhed, hjerteløshed og vantro forkastede vi, der ”er i kødet”, Hans kærlighed påny. Indtil denne dag har meget få fulgt Ham helt i Hans barmhjertige kalden til anger og omvendelse, ikke blot ved at bagatellisere Hans nåde, men ved at mennesker totalt har afvist den og ved ikke at give Ham lov til at regere i deres hjerter.

”Verden i dag har en holdning” (profeterer Vassula), ”der svarer til Faraos, ved at mennesker i deres stædighed og vantro fornægter alt, hvad der er helligt. Om andre siger vor Herre, at deres adfærd er værre end Sodomas og Gomorras”.
I året 1991, den 11. september, præcis 10 år før den store katastrofe i de to tårne i USA (World Trade Center), advarede Vor Herre os, idet Han så ned på jorden med utilfredshed, med disse ord:
”Og Jeg for mit vedkommende, når Jeg ser ned på verden af i dag, søger Jeg nation efter nation, undersøgende sjæl efter sjæl for at finde varme hos nogen, gavmildhed eller kærlighed, men meget få nyder min yndest. Meget få orker at leve et helligt liv, og dagene er flygtige, og de timer, der er tilbage, er nu optalte inden den store gengældelse (…)”.

Noter:
*) D.A. Carson er Research Professor of New Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, IL, USA.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis man ønsker at stifte nærmere bekendtskab med Vassula Rydéns budskaber, kan man finde dem på internettet under www.TLIG.com (Tlig står som forkortelse for: ”True Life in God”.

Obs!
Kronikker er udtryk for forfatterens egen holdning.
Når det gælder profetiske ord, som siges at være fra Gud eller Jesus, skal de bedømmes, om de er i overensstemmelse med Guds ord. Læs evt. mere i fx 1.Kor 14; 1.Kor 2,14-15; 1. Tess 5,12; 2. Tess 2,2; 2. Peter 1,20-21; 1. Joh 4,1.