Frimenigheden i Vestermarie lever og har det godt: Bornholmerkirken tiltrækker familier med børn og unge

Bornholmerkirken, som nu har til huse i det tidligere forsamlingshus i Vestermarie, kan et eller andet med børn og unge. Frimenigheden tiltrækker børnefamilier i stort tal. Og der kommer ofte nye til.

Gudstjenesterne og det efterfølgende sociale samvær er prægede af mange unge familier, som ser ud til at trives i fællesskabet.

Bornholmerkirken er en kirke, som vil formidle den kristne tro på en levende, forståelig og nutidig måde.
– Vi ønsker som kirke at være et åbent fællesskab, hvor mennesker kan møde den evige Gud i dag! lyder det på menighedens hjemmeside.
Bornholmerkirken er for hele familien i alle aldersgrupper. Det gælder naturligvis også børnene, som er en vigtig del af kirken. Bobleriget er navnet på Bornholmerkirkens børnearbejde. I Bobleriget synges der børnesange og fortælles historier fra Bibelen, så også børnene kan lære mere om, hvem Gud er.
Selv om Bornholmerkirken kalder sig en kirke, er den rent teknisk en evangelisk luthersk frimenighed, der har frimenigheden Københavnerkirken som forbillede. Frimenighed er betegnelsen for en menighedsdannelse udenfor folkekirken, som i modsætning til frikirkerne er forpligtet på de evangelisk-lutherske bekendelser ligesom folkekirken er det.
Bekendelsesmæssigt er der derfor ingen forskel, men Bornholmerkirken står ikke under tilsyn af provst og biskop, i modsætning til valgmenigheder, som hører under folkekirken og skal godkendes af kirkeministeren.
Frimenighedsordningen har baggrund i Grundtvigs tanker om frihed i folket og kirken. Når frimenighederne står uden for folkekirken, skyldes det først og fremmest et ønske hos disse menigheder om at kunne organisere sig under friere former, end det er muligt selv inden for folkekirkens valgmenigheder. Og man undgår eventuelle uenigheder med folkekirkens biskopper angående ikke-bekendelsesmæssige forhold.
En frimenighed har en række rettigheder som frikirkerne ikke har. Alligevel er den økonomisk selvstændig og aflønner selv sin præst, og er derfor helt afhængig af medlemmernes antal og deres bidrag.

Ikke med i folkekirken

Selv om Bornholmerkirken er en del af frihedsordningen, og selv om bekendelsesskrifterne er de samme i Bornholmerkirken som i folkekirken, kan man ikke både være medlem af folkekirken og en frimenighed. Det er ikke alle, som kommer i Bornholmerkirken, der også har valgt at blive medlemmer af frimenigheden.
– Det er ikke dét, der er afgørende for, om man kan være med. Her må man gøre op med sig selv, siger Peter Techow, som er præst i Bornholmerkirken. For tiden er der 115 medlemmer i Bornholmerkirken. Omkring halvdelen af dem er børn. Men der kommer også en hel del andre mennesker til gudstjenester og arrangementer i Bornholmerkirken.
Her ønsker man at være et åbent fællesskab, hvor enhver kan lære Gud og den kristne tro at kende. Derfor kan man sige, at gudstjenesten også henvender sig til dem, der ikke er vant til at komme i kirke og missionshus.
Gudstjenesten er anderledes med en letforståelig prædiken, hvor der bruges rytmisk musik, multimedia og kreative indslag. Man formidler det kristne budskab forståeligt og nutidigt.
Efter hver gudstjeneste er der kirkefrokost for alle, som har lyst til at være sammen i kirken lidt længere tid end gudstjenesten. Alle i menigheden tager lidt mad med hjemmefra til det fælles frokostbord. Så har man et bidrag med til fællesskabet, og der er altid rigeligt med mad, så besøgende kan spise med.
På den måde bliver kirkefrokosten en god mulighed for at dyrke den sociale del af fællesskabet og lære hinanden, og måske også nye mennesker, bedre at kende.
Mange i fællesskabet er unge mennesker og børnefamilier.
– Vi har mange engagerede medarbejdere i børnearbejdet, under ledelse af Miriam Hansen fra Hasle. I børnearbejdet Bobleriget aldersinddeles børnene i tre grupper. Vi er meget bevidste om, at børn ikke bare er Bornholmerkirkens fremtid med også vores nutid. Jesus stillede børnene frem, så de har en central plads. Derfor forberedes forkyndelsen for børnene lige så grundigt som forkyndelsen for de voksne, fortæller Peter Techow.
Han vil meget gerne rose lederne i børnearbejdet, netop fordi de gør det godt. Og fordi man satser meget på Bobleriget, der har maskotten Boble, som samler børnene, når det er tid til at gå i grupper mens præsten prædiker for de voksne.

Samarbejde med LM

Bornholmerkirken samarbejder med Luthersk Mission på Bornholm. Blandt andet om en årlig bondegårdslejr. Her i 2012, er Peter Techow dog ikke så sikker på, at der bliver nogen bondegårdlejr i det regi, fordi man står med et sæt praktiske problemer. Men han håber, det lykkes at få dem løst.
– Vi er rigtig glade for det samarbejde, og det første år var missionær Jørgen Bloch fra Indre Mission meget behjælpelig med mange ting omkring vores bondegårdslejr, siger Peter Techow. Her har han selv været leder i tre år.

Boble er maskot for Bobleriget – og samler børnene, når det er tid til at gå i grupper.

For to og et halvt år siden flyttede Bornholmerkirken ind i Vestermarie Forsamlingshus. Til at begynde med holdt man gudstjenester i festsalen på Aaker Skole. Men Peter Techow er rigtig glad for bygningen i Vestermarie. Det er et større arbejde at holde bygningen, men her trækker en gruppe ildsjæle et stort læs.
Bornholmerkirken føler sig godt modtaget i Vestermarie, og man har et godt samarbejde med flere af de tidligere brugere af forsamlingshuset. Blandt andet Vestermarie Borgerforening.
– Gudstjenesteformen er tilrettelagt meget efter børnefamilier, og forældrene er glade for den. Men jeg skal da indrømme, at det somme tider kan være en udfordring at få ro, erkender Peter Techow.
Han tilføjer, at den lidt friere gudstjenesteform også skal rumme plads for de lidt ældre i menigheden. Det er man opmærksom på.
I Bornholmerkirken følger man også med i, hvad der sker i folkekirken. Man bygger på samme bekendelsesskrifter. Og når det gælder folkekirken, er Peter Techows bekymring ved at blive i folkekirken, at man vænnes til uklarhed på centrale spørgsmål.
– Jesus er Kirkens herre. Han kalder os til lydighed mod Guds Ord. Når man er ved at indføre homofilt ægteskab i folkekirken, så har det Guds Ord imod sig, siger Peter Techow.

At være kirke

Peter Techow er inspireret af et besøg i USA, for et par år siden, hvor han tog flere ting med sig hjem. Hele det med at være kirke og ikke bare gå i kirke understreger han som vigtigt. Derfor vil han gerne være med til at udruste alle i Bornholmerkirken til netop at leve i det at være kirke.
Da han var på en uges kursus i USA, i Takoma, Seattle, handlede det hele om evangeliet, fællesskab og mission. Det er dét trekløver, som udgør kirken. Her var stærk fokus på evangeliet som drivkraften i det kristne liv og til at leve i fællesskab sammen i mission og tjeneste for andre.
– Når jeg tænker menighed og menighedsliv, så tænker jeg på fællesskab. Og det kristne fællesskab er en del af Jesu missionsstrategi. Nemlig at være kirke. Det er også vigtigt at samles om nådemidlerne og få frimodighed til hverdagslivet, fastslår Bornholmerkirkens præst.
Han har også øje for fællesskabet om menneskelivets glæder og sorger.
– Omsorg for hinanden er vigtigt, slutter Peter Techow med at konkludere.
Tekst og foto
af Bjarne H. Kirkegaard


Artiklen fortsætter efter annoncen: