Lad Helligånden undersøge dig

Tak til Gud og lovprisning løfter vores sjæl og gør os glade. Der er mange former for lovprisning. Vi skal lade Helligånden ”ransage” (undersøge) vores tanker og lede os til at bekende vores synder, tilgive andre – og modtage tilgivelse.

Af Elizabeth Alves
Oversat af Bodil Lanting

Effektiv bøn begynder med, at man erkender, at man bevæger sig ind i Guds nærhed for at opbygge sit forhold til ham.

Et godt indbyrdes forhold mellem mennesker opbygges ved, at man værdsætter den anden, viser taknemlighed, ærlighed, tillid, tilgivelse og intimitet. Med andre ord alt det, der udspringer af kærlighed. Derfor skal du bede på en måde, der reflekterer de samme relations-styrkende elementer.
Når du læser og studerer de forskellige typer af bøn, skal du huske, at din tid sammen med Gud handler om dit forhold til ham. Undgå at lægge vægt på ritualer, men fokusér i stedet på din kærlighed til ham.

Tak og lovprisning

Når vi takker og lovpriser Gud, bliver vi glade i hjertet.
Bibelen lærer os, at tak og lovprisning er nøgler til Guds rige. De åbner dørene til hans forgårde og lader os gå helt ind i hans nærhed. (Sl. 100:4)
Når du går ind i lovprisningen, skal du fokusere på det, som Herren har gjort for dig gennem Jesu død. Det er Jesu blod, som nu giver dig lov til at leve i den nye pagt (se Hebr. brevet 10:19; 12:24).

Tak Gud, fordi han er den, han er

Kilden til tilbedelse er, at Helligånden får din ånd til at udtrykke tak og lovprisning for Guds storhed. Når du læser i Bibelen, skal du lave en liste over alt det, du lærer om Gud: Hans nåde, hans trofasthed, hans tålmodighed, hans evige kærlighed. Pris ham, fordi han er den, han er. Øv dig i at sige Gud tak, når du beder. (Sl. 51:15; og Sl. 119:164)

Når du begynder at prise og ophøje Herren, vil din ånd glædes, idet du vokser i erkendelsen af, hvem han er. Din sjæl bliver også styrket, mens du lovpriser Gud, for lovprisning får troen til at vokse. Pludselig vil du erkende, at intet er for vanskeligt for Gud. (Se Jer.32:17)

Tak Gud for det, han har gjort og fortsat gør

Taksigelse vækker din kærlighed til Gud, når du erkender, at du er hans barn.
Tak ham, fordi han giver dig alle gode og fuldkomne gaver (se Jakobs brev 1:17). Glæd dig over alt det gode, han giver dig, fordi du er hans barn. (Se også Ordspr. 3:6 og Salme 116:12,17)
En taknemlig indstilling renser din sjæl for alt det negative.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan lovpriser jeg?

Husk på, hvor meget du har at takke og lovprise Gud for – og begynd at gøre det. Giv udtryk for din kærlighed, idet du tilbeder ham. Husk på, hvem Gud er, bl.a. ved at meditere over hans forskellige navne.

7 slags lovprisning

Her er en liste over de syv hebraiske betegnelser for lovprisning i Det gamle Testamente:

Toda: At ofre taksigelse eller lovprisning.(Sl. 42:4; 100:4)
Yada: At kaste eller smide noget væk, holde hænderne udad, løfte hænderne i vejret. (Sl. 67:3; 107:8, 15, 21,31)
Barak: At velsigne, takke og lovprise Gud, fordi han giver af sin overflod, tilbedelse, at knæle. (Sl. 31:21; 63,4; 95:6)
Halal: At optræde eller prale, være højrøstet, opføre sig som en rasende eller en der er ude af sig selv af begejstring, danse, feste. (Se Sl. 56:4; 150:1,2)
Zamar: At feste med instrumenter, at tilbede Herren med musikledsagelse, at spille på et strengeinstrument. (Se Sl. 21:13; 33:2; 98:4)
Tehilla: En stærk opfordring til at tilbede Herren. En salme eller en hymne, korsang med dans og recitation, en glædesfest. (Se Sl. 22:3, 25; 33:1; 35:28)
Shabach: Lovprisning, erklæring, ærefrygt overfor Herrens magt, herlighed og hellighed. Lovprisning af Gud for hans vældige gerninger. At triumfere med høj røst. (Se Sl. 63:3,4; 117:1; 147:12)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det løfter din sjæl

Man bliver glad af at starte sin bøn med at vælge en salme eller adskillige vers fra Bibelen og læse disse udtryk for lovprisning højt. Det er opløftende for ens ånd. Især Sl. 145-150 er gode, fordi de opphøjer Gud for hans godhed, kærlighed, magt, hellighed, visdom, storhed, herlighed og majestæt.
Start fx med Sl. 145:1-7:
(En lovsang af David.)
Altid vil jeg prise dig, Herre,
du er min Konge og Gud for evigt.
Bestandig vil jeg synge til din ære,
takke dig hver eneste dag.
Der er ingen så mægtig som dig, Herre,
ingen kan fatte din storhed.
En generation skal fortælle det videre til den næste,
at dine underfulde gerninger er uden sidestykke.
Folk skal fortælle om din herlighed og magt,
og jeg vil altid mindes dine undere.
Gang på gang bliver dine gerninger berømmet,
jeg vil fortælle om din storhed igen og igen.
Hvor er din godhed dog stor,
din retfærdighed bliver husket med glæde.

Du kan sige Herren din helt personlige tak ved fx at bruge Sl. 136 som model og indsætte dine egne navne. (Se teksten i boxen.)

Syndsbekendelse og tilgivelse

Både bekendelse af synd og tilgivelse af andre er naturlige reaktioner, når man møder Guds hellighed. Stræb efter at have et rent hjerte og den rette indstilling både overfor ethvert andet menneske og overfor Gud. Det er nemlig forudsætningen for effektiv forbøn!
Du kan bekende din synd i timevis, men bekendelsen bliver ikke komplet, hvis den ikke optræder sammen med tilgivelse.
’At bekende’ betyder, at man erkender eller afslører noget, som er skadeligt eller uhensigtsmæssigt for en selv, det svarer til at indrømme noget.
’At tilgive’ betyder, at man undskylder en andens fejl eller krænkelse, at man lader nåde gå for ret, giver slip på sin vrede, forurettelse eller bitterhed mod et andet menneske, at man sletter en gæld.

Den ene af tingene er altså ikke komplet uden den anden. Efter bekendelse og tilgivelse kan du gå et skridt videre og modtage det, som Gud vil give dig gennem sit ord: helbredelse, fred og fremgang.
Mange mennesker bekender og tilgiver, men de begår den fejl ikke at modtage Guds særlige løfter, fordi de føler sig uværdige. Det er en forkert indstilling. Guds løfter er nemlig en helt særlig gave til dig.
Lær at blive god til at tage imod det, som bliver rakt dig. Det at modtage kræver en handling fra din side. Citér Guds løfter højt for dig selv og acceptér dem i tro uden at tage hensyn til dine egne tanker og følelser.
Igennem denne proces af bekendelse og tilgivelse bliver du igen sat ind i fællesskabet med Gud. Tak Herren fordi hans blod har løskøbt dig og betalt din gæld.
Nu skal vi se på syndsbekendelse og tilgivelse hver for sig:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Syndsbekendelse

Læs og mediter over disse vers:
Hør her! Det er ikke sådan, at Herrens kraft er for svag til at redde jer, eller at han ikke kan høre jeres råb om hjælp. Nej, det er jeres synder, der afskærer jer fra Guds indgriben. Det er derfor, han har vendt jer ryggen og lukket ørerne for jeres bøn. (Esajas 59:1-2).

Lagde du mærke til, at synd kan være årsag til, at din bøn ikke bliver hørt?Derfor skal du bekende din synd, før du går videre med bøn og forbøn. Ellers vil dine bønner ikke være velbehagelige for Gud.
Du kan ikke blive renset i din egen magt og styrke. Men Gud giver sin Helligånd, så han kan kaste lys over dine synder, og du kan bekende dem.
Når du beder, skal du holde en pause og bede Helligånden vise dig, hvis der er noget, du skal bekende. Derefter skal du gøre det.
Se efter, hvad der bor i mit hjerte,
undersøg mine tanker og motiver.
Jeg kender din trofaste nåde,
jeg ønsker at gøre din vilje.
(Salme 26:2-3)

Se dig ikke tilbage!

Når et mørkt område er kommet frem i lyset af Guds Ord, og du har bekendt det, skal du ikke se dig tilbage igen. Når du har taget dig af en synd, skal du vide, at kraften i Jesu blod dækker den, og at Herren nægter at huske på den.
Prøv ikke at nævne gamle synder, som allerede er blevet dækket af blodet. Herren har begravet dem i havets dyb, og de er blevet glemt. I stedet kan du meditere over disse vers:
Hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld. (1 Joh. 1:9)
Se også Gal. 5:1; 1 Joh. 1:6,7; Mika 7:19.

Fang tankerne!

Husk, at det er Satans taktik at føre dig ind i fordømmelse eller skyldfølelse ved at minde dig om tidligere synder. Hvis du spekulerer for meget over din situation, kan han holde dit sind fast ved dig selv, så du ikke beder, lovpriser og nedbryder hans fæstningsværker. Kamppladsen er dit sind:
Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker, der går imod en sand forståelse af Gud.
Vi tager den slags tanker til fange og fører dem ind i lydighed mod Kristus.Og vi er klar til at straffe dem iblandt jer, som stadig måtte være ulydige, efter at resten af jer er blevet lydige. (2. Kor. 10:4-6).

Vi skal vælge at lade Guds fred vogte vore hjerter og tanker gennem Jesus Kristus for at undgå den kamp. Hvis vores hjerte fordømmer os, kan vi ikke bede i tro. Så vil vi nemlig være tvesindede, så vi ikke kan bede med frimodighed (se Jak. 1:6). Men vi får fred i hjertet, hvis vi beder uden ophør:
Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. (Fil. 4:6-7)

Tilgiv de andre!

Hvis du ikke tilgiver andre, ødelægger det din kommunikation med Herren. Det gør dig ufølsom overfor åndelige ting.
Når du beder om tilgivelse for dig selv og dem, der har syndet mod dig, bliver du sat fri, og da er du i stand til at leve i det rette forhold både til Gud og andre mennesker.
Tilgivelse sætter også din modpart fri, eller ændrer de omstændigheder, der var årsag til problemet. Dermed får Helligånden mulighed for at gøre sin gerning, nemlig at overbevise om synd, så retfærdigheden kan blive genskabt.

Hvis du har svært ved at tilgive en eller anden, skal du beslutte dig for at adlyde Guds Ord og ikke lade dig styre af dine følelser.
Lad ikke din stolthed hindre dig i at have det rette forhold til Gud. Opgiv din krænkelse, selvretfærdighed og fjendtlighed.
Tilgiv den person, som har gjort dig uret, uanset hvor uretfærdigt, du er blevet behandlet, så vil du opleve en forløsning, og dine følelser vil begynde at ændre sig. Også dit forhold til Herren vil blive genoprettet.

Manglende tilgivelse kan gælde tre forskellige områder:
1. Overfor andre mennesker, som har såret eller fornærmet dig.
2. Overfor Gud, fordi du mener, at han ikke greb ind og hjalp dig sådan som du havde ønsket det.
3. Overfor dig selv, fordi du føler skyld, fordømmelse, bekymring, frustration, medlidenhed eller skam over situationer, du har været i.

Lev i tilgivelse!

Guds Ord siger: ’Hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men hvis I ikke tilgiver dem, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. (Mat. 6:14-15).
Jeg har erfaret, at de fleste mennesker finder det forholdsvis let at tilgive andre, meget svært at tilgive Gud og næsten umuligt at tilgive sig selv.
Total tilgivelse er livsnødvendig, for at du kan bede effektivt.
Tag hver morgen den beslutning, at du vil leve i tilgivelse dagen igennem.
Vent ikke med at tilgive, indtil du står overfor den person, der har gjort dig uret.
Vælg at tilgive andre, som Gud har tilgivet dig, og gør det, når krænkelsen sker, ligesom Jesus gjorde det (Luk. 23:34).

Sig tak og pris Gud

Du kan sige Herren din helt personlige tak fx ved at bruge Sl. 136 som model. Det er et effektivt redskab til at motivere dig i lovprisningen af Herren:

Jeg takker dig, Herre, for ______ (nævn en person),
din trofasthed varer til evig tid.

Jeg takker dig Gud, du, som er over alle guder fordi du har givet mig ___________ (nævn en ting),
din trofasthed varer til evig tid.

Jeg takker dig, Herre, som er Herre over alle herrer, fordi du har givet mig _________ (nævn en åndelig velsignelse),
din trofasthed varer til evig tid.

Du er den eneste, som kan gøre undere, fordi du har givet mig __________ (nævn noget, som er et svar på bøn),
din trofasthed varer til evig tid.

Jeg takker dig, Herre, som er Herre over alle herrer, fordi du har gjort __________ for mig.
din trofasthed varer til evig tid.

Jeg takker dig, Herre, som er Herre over alle herrer, fordi du har gjort __________ for mig.
din trofasthed varer til evig tid.

Lad ikke din stolthed hindre dig i at have det rette forhold til Gud. Opgiv din krænkelse, selvretfærdighed og fjendtlighed.

Når du har bekendt din synd,
behøver du ikke at ’føle’ dig tilgivet.
Bed om tilgivelse, og accepter så det, Guds Ord siger i troen på, at han vil gøre præcis det, han lover: ’…han er trofast og uden synd og vil tilgive os og fjerne vores skyld’.
(1. Johs. brev 1:9.)