Evangelisk Alliance inviterer til fælles bedeuge

Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Evangelisk Alliance i Danmark

Den 8.-15. holdes der fælles bedemøder for kristne fra forskellige kirkelige retninger i mange byer i Danmark. Det er Evangelisk Alliance, der står bag bedeugen. Vi bringer her inspirations-teksterne til de første dage. De øvrige findes sammen med flere oplysninger på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.

Kristus alene – den eneste sande vej

Søndag den 8. januar

JOH 14,6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«

For disciplene har »vej«, »sandhed« og »liv« været velkendte ord. »Vej« har været forbundet med den vej, Israel måtte følge gennem ørkenen for at nå til Det forjættede Land. »Vej« er også blevet forbundet med Moseloven, der var den livsvej, enhver jøde måtte følge. Moseloven var »sandhedens vej« (Sl 119,29-30) og »vejen til livet« (3 Mos 18,5). Moseloven var kort og godt vejen til fællesskab med Gud.
Men Jesus bruger alle tre ord om sig selv: »Jeg er vejen og sandheden og livet«.
Og ikke nok med, at han stiller sig selv på niveau med Moseloven som en vej til fællesskab med Gud. Han tilføjer, at man kun kan komme til Gud ved at komme til ham selv. For en jøde på Jesu tid må det have lydt helt forkert. Man kan ikke have samme autoritet som loven – og da slet ikke være en autoritet over loven!
I en tid, hvor mange hævder, at religionerne blot er forskellige veje til den samme Gud og den samme frelse, må vi holde fast ved, at Jesus er den eneste sande vej til Gud. Og vi må se, hvor stor en velsignelse det er, at vejen til Gud netop bygger på en personlig relation til Jesus og ikke går gennem en lov, vi skal overholde.

Gud, vi takker dig for, at du har givet os Kristus som den ene sande vej til dig.
Vi bekender for dig, at vi ofte forsøger at frelse os selv og søger efter lykken borte fra dig.
Vi beder for alle de præster, missionærer og evangelister, som er kaldet til en forkynderopgave i kirken og i samfundet.
Vi beder om en åndelig fornyelse af kirken i Danmark, så vi kan komme tættere på din sandhed.

Bedefolderen og andre oplysnimnger kan downloades på hjemmesiden
www.evangeliskalliance.dk.
Skriften alene – visdom til frelse

Mandag den 9. januar

LUK 24,45-49 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne, og han sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette.«

Jesus er stået op fra graven og har forud for disse vers været på en vandretur til Emmaus, hvor han har forklaret to disciple, hvordan Skriften har forudsagt, at Messias skulle lide, dø og opstå.
Nu henvender Jesus sig med det samme budskab til hele discipelflokken for at forklare dem, hvordan Det Gamle Testamente hele vejen igennem handler om Messias, der kommer for at bringe frelse til syndere.
Han åbner Skriften for disciplene, så de får indsigt og »visdom til frelse« (2 Tim 3,16).
Den visdom til frelse kan vi også få i dag ved at læse i Bibelen.
Disciplene havde brug for, at Jesus forklarede dem Skriften.
På samme måde har vi brug for, at Helligånden åbner Skriften, så vi igen og igen ser, hvad Jesu liv, død og opstandelse betyder for vores relation til Gud: Han døde for vores synder: »Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord« (Rom 10,17).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud, vi takker dig for, at du har åbenbaret dit ord for os i Bibelen, så vi kan høre det i dag.
Vi bekender for dig, at vi ikke altid lytter til dit ord.
Vi beder for de organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med at oversætte og uddele bibler til mennesker, som endnu ikke har adgang til den.
Vi beder for vores brødre og søstre, der bliver forfulgt på grund af deres tro og straffes for at leve efter dit ord.

Nåden alene – vores mulighed

Tirsdag den 10. januar

ROM 3,21-24 Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi hører ofte, at hvis vi vil opnå noget, må vi arbejde for det. Og sådan fungerer vores hverdag også:
Hvis vi vil have mad, må vi betale for den med penge.
Hvis vi vil have penge, må vi arbejde for vores løn.
Hvis vi vil have et arbejde, må vi dygtiggøre os på et bestemt felt. Og vi har en tendens til at tage samme tankemønster med ind i vores forhold til Gud.
Men Paulus vender tingene helt på hovedet.
I Guds rige er det anderledes. Her er frelse og retfærdighed ikke noget, vi kan købe os til. Her er nåden vores eneste mulighed.
Her slipper vi for alle krav om betaling og fortjeneste. Nåde betyder gratis, og Guds nåde er hans grænseløse og urimelige godhed mod os.

Gud, vi takker dig for, at din nåde er ny hver morgen.
Vi bekender for dig, at vi igen og igen glemmer, at vi ikke selv kan fortjene frelsen, men sammenligner vores liv og gerninger med andres for at ophøje os selv.
Vi beder om at de, som på deres arbejdsplads er disciple af dig, må sprede håb og kærlighed. Velsign du dem til at være lys for dig.
Vi beder for alle, der forsøger at bygge deres værdi på egne handlinger og evner. Hjælp du alle til at finde deres værdi alene i din kærlighed og nåde.

Troen alene – tillid til Jesus

Onsdag den 11. januar

ROM 3,27-28 Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov! For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Paulus taler om, at vi bliver gjort retfærdige ved tro. Men hvad er tro?
Troen er ikke noget, vi skal præstere. Vi kan hurtigt komme til at måle vores tro og sammenligne den med andres. Er min tro stærk nok? Dyb nok? Ægte nok? Og hvordan kan jeg forbedre min tro?
Vi kan endda kræve af andre, at de tror på samme måde, som vi selv. Vi glemmer, at tro ikke er noget, vi kan fremmane ved egen kraft. Det er noget, Gud skaber i os. Når Gud nu allerede har gjort, hvad der skal til, for at vi kan blive frelst, kan vi let tænke, at troen ikke har afgørende betydning.
For hvis prisen er betalt, giver Gud mig vel frelsen under alle omstændigheder. Men Paulus holder fast ved, at troen er absolut nødvendig for at blive frelst. For frelsen får vi ved et tillidsforhold til Jesus – et trosforhold.

Thomas Bjerg Mikkelsens indledning til årets bedeuge i Evangelisk Alliance:


2017 er jubilæumsåret for den lutherske reformation. I den anledning har tysk Evangelisk Alliance udarbejdet det internationale oplæg til dette års bedeuge. 

De danske forklaringer er skrevet af stud.theol. Jesper Risbjerg, men vi har holdt fast i det tyske oplæg til overskrifter og teksthenvisninger.
Årets bedefolder er inspireret af den lutherske reformation, men hensigten har ikke været at hævde det særligt lutherske.
Tværtimod har vi ønsket at kaste lys over en række emner, som binder os sammen på tværs af de mange åndelige og teologiske traditioner den evangeliske bevægelse.

Vi har meget til fælles:
Vi hører i Skriften Guds stemme og får indsigt i det liv, som han har lagt til rette for os at vandre i.
Vi tror på, at Guds nåde er nok for os.
Vi klynger os til Kristus, som inviterer os til at leve med ham. I en verden, hvor alting forandrer sig, er han det fundament, som altid står fast. Velkommen til årets bedeuge!