De ti bud som kærlighedsbrev

Lektor i teologi ved Aarhus Universitet, Ulrik Nissen, har med sin lille bog ”De ti bud” føjet endnu en bog til Bibelselskabets Håndbogsbibliotek, der tager fat på forskellige centrale emner fra Bibelen.

Nu kan nogle måske tænke, at en bog om buddene let kan blive en omgang moralisme: Du skal og du må ikke! Men det er langt fra tilfældet med denne lille bog. Som forfatteren udtrykker det, er ”De ti bud” snarere et kærlighedsbrev, der sammenfatter Guds forståelse af det bærende i livsforholdet til han og medmennesket” (s. 10).

Han understreger, at De ti bud, både set ind i Det gamle Testamentes og Det nye Testamentes kontekst, tager udgangspunkt i Guds frelsende handling med mennesket. Således indledes De ti bud med ordene ”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset”, og i Det nye Testamentes sammenhæng og dermed i kristenlivets forbindes de med frelsen i Jesus (jf. s. 127).

Dermed bliver buddene ikke noget, som tynger ned, men som opløfter. De bliver ”vejledninger til en kristen livsførelse” (s. 128), og loven ”værner om menneskelivet samtidig med, at den fører os til Kristus og troen på ham” (s. 129).

De får altså en værnende funktion i forhold til alt i livet. Ulrik Nissen kommer her med flere eksempler ud fra de enkelte bud.
Fx påpeger han ved hjælp af det 3. bud om at holde hviledagen hellig, at vi ved vores magtbegær har været årsag til de klimamæssige problemer, vi stå i nu, fordi vi har reduceret naturen til at være en ressource (jf. s. 48f).

På samme måde viser han, hvordan det 7. bud, ”Du må ikke stjæle” taler ind i problemet med økonomisk ulighed i verden og i det danske samfund. Her henviser han til en af oldkirkens teologer, Johannes Chrysostomos, som i en prædiken om Lazarus og den rige mand skriver, ”at det ikke at dele sin velstand med den fattige er det samme som tyveri” (s. 103).

I forbindelse med det 9. og 10. bud om ikke at begære viser han, hvordan disse bud gør op med vor tids økonomiske tænkning, hvor der sættes lighedstegn mellem det gode liv og voksende forbrug og materiel rigdom.

Løsningen er ”ikke hele tiden at søge efter at få dækket [vores] fysiske behov og fornødenheder, men at leve i et umiddelbart og nært forhold til Gud.” (s. 102). På samme måde falder tingene på plads, når ”vi ikke længere ser mennesket som centrum for jordens liv” (s. 49), men sætter Gud i centrum og afgiver magten til ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ulrik Nissen har med sin lille bog skrevet noget af det bedste, jeg har læst om de ti bud.

Ulrik Nissen: De 10 Bud
144 sider. 119,95 kr.
Bibelselskabet