Guds kærlighed og homoseksualitet

Af Tamarra Bot  Uddannet psykoterapeut og prædikant,  Zions VækkelsesCenter
Af Tamarra Bot
Uddannet psykoterapeut
og prædikant,
Zions VækkelsesCenter

Hvordan skal vi forholde os til mennesker, som lever som homoseksuelle? Skal vi gøre som Putins Rusland gør? Hvad er egentlig Bibelens og Jesu syn på homoseksualitet?

Hvordan sætter Gud sin kærlighed overfor den homoseksuelle kærlighed? Tamarra Bot skriver om, hvordan vi som kristne skal forholde os til dette sårbare område.

Gud skabte mennesket i Hans billede. Som mænd og kvinder skabte Han os. Han velsignede vores fællesskab og frugtbarhed (1. Mos. 1:27-28).
Endvidere forordnede Gud, at mænd og kvinder ved ægteskabet bliver et kød (1. Mos. 2:24).
Gud havde et formål, med at skabe menneskene som to køn, som mænd og kvinder.
Når de forenede sig, ville de opfylde hinanden og blive til et, dette gennem et (af Gud) velsignet ægteskab. Det samme gælder i dag.

Homoseksualitet

Når to mennesker af samme køn forelsker sig og vælger at danne par, er de derfor gået ved siden af Guds plan for dem.
Det vil sige, at de ikke er ledt af Guds ånd, men at de har ladet sig lede af noget andet.

Noget har ledt dem bort fra Gud og Hans plan med dem. Noget har skabt forvirring ind over deres identitet som er, at være født som mand eller kvinde, der er skabt for hinanden til at leve i et frugtbart og velsignet seksuelt forhold.

Verdensherskeren

Der har på jorden altid foregået en kamp mellem lys og mørke, mellem Guds folk og Satan.
Menneskene blev givet at herske over jorden (1. Mos. 1:28). Vi blev, gennem Eva og Adams syndefald, bekendt med kundskaben om godt og ondt. Vi definerede herefter selv, hvad der var godt og ondt for os hvilket for mange betød, at de gik ud af Guds plan.

Menneskene begyndte at adlyde kødets begær i stedet for at adlyde vores ånds (Helligåndens) vejledning for, hvad der ville være godt og dårligt for os.
Går vi ud af Guds plan for os, går vi ud af Hans velsignelser og beskyttelse. I denne tilstand kan vi blive overlistet af satan (2. Kor. 2:11).

- Gud elsker mennesker, og ønsker os et lykkeligt liv, hvor Hans velsignelser vil være over os og hvor vi vil søge Ham i alle livets udfordringer, skriver Tamarra Bot.
– Gud elsker mennesker, og ønsker os et lykkeligt liv, hvor Hans velsignelser vil være over os og hvor vi vil søge Ham i alle livets udfordringer, skriver Tamarra Bot.
Satan vil stjæle og ødelægge vores liv

Den ondskab som vi ser i verden i dag, det begær, de myrderier og forfølgelser, den manglende næstekærlighed, egoet ophøjelse og de følelsesmæssige følger af dette som angst, depression, mindreværd, hovmod inkl. dette at vælge at leve som homoseksuel m.m. er opstået gennem syndefaldet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det at vi har valgt at gå egne veje i stedet for at følge Guds vej for os. I Bibelen står, at Guds planer ikke er som vores (kødets lyster) og, at Hans veje ikke er som vores veje.
Satan påvirker os, til at følge vores køds lyster og bilder os ind, at det er godt. Jo mere vi adlyder vores lyster og begær, jo større råderum får Satan over vores liv.

Hans ønske er, at vi tjener ham, at vi lever et liv i trældom under ham. Dette kun for at pine og plage os og holde os ude af Guds velsignelser. Vi står således i et fald, ganske som Satan selv oplevede det, da han blev smidt ud af himlene.

Hvad ville Jesus have gjort omkring homoseksualitet?

Rusland, nærmere betegnet Putin ”forfølger” homoseksuelle. Kunne man forestille sig, at Jesus ville have gjort det samme?
Næppe. Ikke et sted i Bibelen viser os, at Jesus greb til magtanvendelse, for at få folk til at vende tilbage til Guds plan for dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus elskede og elsker den dag i dag mennesker. Jesus gjorde, ud fra kærlighed til os mennesker og af kærlighed til Gud, os opmærksom på hvilke håb og planer Gud har for vores liv og Han bad os om at omvende os og ikke mere synde.

Jesus vidste, at når vi går ud af den plan Gud har for os, så lever vi i stor fare for at mørket vil gribe os og lede os ud i ulykke og smerte og ikke mindst fortabelsen.

Jesus gav os et valg, beslutningen var vores. Dette gjorde Jesus ud fra kærlighed og respekt til Gud og mennesket, idet Gud har givet mennesket en fri vilje (Rom. 12:2 viser os, at både vi og Gud har en vilje).

Også Paulus gør os opmærksom på, at selv om vi kan befale mennesker til at gøre noget bestemt, så bør vi ikke gøre det, da en god gerning bør opstå af egen fri vilje (Filemon 1:13-14).
Jesus viste os, i sin gang på jorden, endvidere i handling hvordan vi fra Guds hånd er skabt til at leve i næstekærlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud er kærlighed

Gud elsker mennesker, og ønsker os et lykkeligt liv, hvor Hans velsignelser vil være over os og hvor vi vil søge Ham i alle livets udfordringer.
På en måde så Hans planer for os vil lykkedes. Vi er skabt til at leve i et nært fællesskab med Ham.

Vi er skabt til at tale Hans Ord, vise Hans kærlighed gennem næstekærlighed og gå i Hans fred uanset hvilke udfordringer vi står i.
Vi er beskyttet i Guds nærvær. Denne beskyttelse går vi ud af, når vi vælger at leve et liv uden for Guds fællesskab.

Kan homoseksuelle par få Guds velsignelse?

Nej, for når vi vælger, at gå ud af Guds plan for os, har vi valgt at gå ud af Guds velsignelser for os. Når Gud en gang har gjort os opmærksom på, hvad der ikke kommer fra Hans hånd, har vi mennesker, i dette tilfælde præsterne, ingen bemyndigelse til i Guds navn at velsigne eks. vis et homoseksuelt par.

Ingen begræder dette mere end Gud selv. Gud elsker mennesker, og Han hader synden, som driver menneskene bort fra Ham.

Kan vi vende tilbage til Guds velsignelser?

Ja, Gud er kærlighed, Gud er tilgivende, nådig og barmhjertig. Der er altid en vej tilbage til Gud. Lignelsen om den fortabte søn viser os dette (Luk. 15:11-32).
Bør vi kristne da oplyse homoseksuelle omkring Guds plan for dem? Ja, sandheden skal forkyndes og dette i Guds kærlighed.
Herefter er det op til mennesket selv hvad de vælger. Jesus hjalp de, der ønskede Hans hjælp og Han gør det samme i dag, gennem de præster som elsker Gud og elsker mennesker.

At rive sig ud af Satans kløer og kødets lyster kan være en hård kamp. Det er her præsterne kan træde til med bøn, støtte og kærlig forståelse for de kampe og smerter som mennesker gennemgår under en omvendelsesproces.

Uden Guds kærlighed i os har vi intet (1. Kor. 13:1)

At håndhæve Guds forordninger ved at slå vores næste i hovedet med Bibelens ord og forordninger ærer ikke Gud og må siges at være decideret ukærligt.

At tvinge mennesker til omvendelse gennem magt har aldrig båret den frugt som Gud efterlyser, nemlig at vi omvender os til Ham af egen fri vilje og der igennem får bygget en kærligheds relation til Ham, til hele Hans væsen som er Hans fulde Ord.
Hvis vi ofrer os, det vil sige fravælger synd i vores liv for at behage mennesker, er motivet ind for Gud forkert.
Gud hjælper de, der ønsker det af hele deres hjerte. Det er de, der kommer til Ham med en brudt ånd (Sl. 34:19).
Omvendelse i egen kraft, hvilket sker når vi bl.a. prøver at behage mennesker, kan medføre hårde kampe og mange nederlag.
Har vi Gud med i vores omvendelsesproces, vil Hans kærlighed og hjælp altid følge os. Vi kan ikke blive fri i os selv, kun gennem tilknytningen til Jesus Kristus, kan vi blive sat virkelig fri (Joh. 8:36).

En afvænnet alkoholiker identificerer fortsat sig selv som misbruger. Men en alkoholiker, som er sat fri gennem sin tro på Kristus, vil ikke længere se sig som misbruger.
For nogle en nem proces, for andre en svær proces.

Guds tjenere

At tjene Gud, er at lade Hans vilje og Hans kærlighed komme gennem os. Vore egne gerninger, hvor gode intentionerne end er, vil aldrig bære varig frugt.
I vores iver efter at tjene Herren, kan vi komme til at trække mennesker ind i et liv under loven i stedet for, som Gud ønsker det, at føre dem ind i livet under nåden.

Ved troen på Jesus død på korset og genopstandelsen, er vi ved Hans blod løstkøbt fra loven.
Ved Guds nåde er vi tilgivet og frelst, ved Guds nåde bliver også vores næste tilgivet og frelst, hvis de selv ønsker det.

Forfølgelse af homoseksuelle kan forhindre mange, både homoseksuelle og ikke homoseksuelle, i nogensinde at søge kirkerne og dermed Gud for hjælp.
Vi kristne kæmper ikke mod mennesker, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet (Ef. 6:12).