Endetiden og Johannes Åbenbaring

Tidligere sognepræst Stig Christensen giver sin udlægning af, hvordan dele af Johannes Åbenbaring kan forstås. Han mener, der vil komme en 3. verdenskrig, og at det er vigtigt vi beder for vores land.

Bibelen fortæller, at apostlen Johannes fik sin store åbenbaring, mens han var i fangeskab på den græske ø Patmos.

Gennem tiderne har der været forskellige hovedsyn på Åbenbaringen.

Det eskatologiske eller endetidshistoriske syn var det absolut rådende i oldkirken, dvs. hos kirkefædrene i de første tre århundreder af kirkens historie.

De og jeg betragter kap. 4-22 som en profeti om endetiden. Kap. 2-3 – sende brevene til de kristne menigheder – omhandler Johannes´ egen tid, men er samtidig et budskab til menigheden til alle tider.

Kap. 1 er apostlen Johannes´ syn af verdensherskeren, den almægtige og evige Jesus Kristus. Dette syn fik han, mens han opholdt sig på den græske ø, Patmos, i forbindelse med forfølgelsen af de kristne omkring år 95 under den romerske kejser Domitian.

Begyndelsen og enden

Bogens tema er et budskab om Jesu Kristi genkomst.

Uden Åbenbaringen ville Bibelen mangle sin afslutning.

På Bibelens første blade læser vi, hvordan Gud skabte himmel og jord, på de sidste hvordan han nyskaber himmel og jord.

I begyndelsen læser vi, hvordan Djævelen ødelægger menneskets liv og fred, hvordan synden og døden kommer ind i verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Åbenbaringsbogen ser vi Djævelen blive kastet i ildsøen, synden bortskaffet og døden borttaget.

I begyndelsen forjættes frelsen, og alle Bibelens bøger beretter om, hvordan den forberedes og fuldbyrdes.

I den sidste bog ser vi frelsen fuldført.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Under et direkte citat er der ikke mindre end 400 hentydninger til Det gamle Testamente (GT) og endvidere knytter Åbenbaringen (ÅB) sig særligt til Jesu taler om endetiden (Mattæus 24-25; Markus 13; Lukas 17 og 21, hvor Jesus tolker og viderefører GT.s profetier).

Også et historisk forløb

Nogle fortolkere ser på ÅB som én endetidsbegivenhed, hvilket jeg mener, strider imod et vigtigt bibelsk faktum, nemlig at Bibelen ikke kun er en åndelig bog, men også en historisk bog.

Jesus er en historisk person, hvis liv man følger fra fødsel, gennem livet til død og opstandelse. Der er tale om et kronologisk forløb.

Et historisk tidsforløb er der også tale om i Jesu endetidstaler. Hvis man f.eks. læser Lukas 21, så er Jesus sammen med sine nærmeste disciple på Oliebjerget omkring år 33.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Først profeterer Jesus om templets ødelæggelse, der indtraf år 70. Dernæst om verden i almindelighed, hvor der vil komme krige, oprør, hungersnød, jordskælv og pest. Der vil også komme perioder med forfølgelse af de kristne.

Israel vil gå under, og det jødiske folk vil blive spredt ud over hele verden, men engang i fremtiden vil Jerusalem igen komme på jødiske hænder. Det skete som bekendt i 1948 og 1967. Derefter vil trængslerne i verden tage til, og der skal også ske tegn i sol og måne og stjerner, folkene skal gribes af angst, for himlens kræfter skal rystes.

Til sidst vil Menneskesønnen-Jesus Kristus – komme i en sky med magt og megen herlighed. Krige har mange lighedspunkter, men omfanget af krige og trængsler i øvrigt vil vokse, jo nærmere vi kommer Jesu Genkomst.

Den samme udvikling ser man i Johannes Åbenbaring. Omfanget af trængslerne vokser markant jo nærmere vi kommer Jesu Genkomst.

Er vi tæt på Jesu Genkomst?

Det er klart, at vi er nærmere hans genkomst i dag end for 2000 år siden. En meget vigtig markør både ifølge GT og ifølge Jesus er jødernes tilbagekomst til fædrenes land og tilbageerobringen af Jerusalem.

Det samme mønster kan vi se i ÅB.

Efter formaningstalen til de kristne menigheder får Johannes et syn af Himlen (kap.4), hvor han ser noget af Guds herlighed, og det slagtede lam – Jesus Kristus- sammen med de mange engle.

De tre perioder

Derefter kommer de 3 hovedperioder: Seglperioden(kap.5-6). Basunperioden(kap.8-9). Vredesskåle perioden, kulminerende med Antikrist (kap.11-19).

Seglperioden

Trængslerne i verden vokser og ifølge kap. 6 vers 8 får den gustengule hest magt over en ¼ af jorden til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr. Hvis man tager tallet en fjerdedel alvorligt, hvilket jeg mener, at man skal, så gik denne profeti i hvert fald i opfyldelse i forbindelse med 1. og 2. Verdenskrig, hvor over en fjerdedel af jorden var involveret i krig. Alene Det Britiske Imperium havde magten over ca. ¼ af verden og dens befolkning, hvortil kom Sovjetunionen, USA, Tyskland, Japan mm.

En mellemperiode

Kap. 7 i ÅB beskriver en mellemperiode, hvor Israel kommer i centrum, og Gud samler sit pagts folk.
Staten Israel oprettes den 14. maj 1948, og Jerusalem kommer helt på jødernes hænder i 1967, jf. Jesu profeti ifølge Lukas 21 vers 24 (bortset fra selve tempelpladsen).

Efter den dobbelte straf med templets ødelæggelse i 587 f. Kr. og år 70 e. Kr. med efterfølgende landflygtighed, venter nu en dobbelt velsignelse med tilbagekomst til landet og efterfølgende folkelig vækkelse ved Messias’ komme, se f.eks. Jeremias 31, Ezekiel 36-37 og Romerbrevet 11 vers 25-36.

Basunperioden (kap.8-9)

Krigen, ødelæggelserne, ulykkerne er betydeligt værre end i seglperioden og trængslerne topper med, at 1/3 af menneskene på jorden dræbes, kap.9 vers 15.

Epicenteret, udgangspunktet, begyndelsen på trængslerne opstår omkring floden Eufrat kap. 9 vers 14, hvor der som bekendt har været krig og frygtelige ødelæggelser siden begyndelsen af 1980’erne. Først mellem Iran og Irak, dernæst mellem Kuwait og Irak, dernæst USA (Nato) og Irak, herefter borgerkrig i

Syrien med deltagelse af USA-Nato-Rusland og nu til sidst er også Tyrkiet med i krigen.
Alle lande omkring Eufrat floden har været involveret i krig indenfor de sidste knap 40 år.

1. verdenskrig viste sig at være et forvarsel om en langt værre 2. Verdenskrig, således tror jeg, at trængslerne omkring Eufrat meget vel kan være et forvarsel om en kommende verdenskrig.

Bøn for Danmark.

Hvis 1/3 af verden bliver ødelagt i forbindelse med en kommende verdenskrig, vil stadigvæk omkring 2/3 blive nogenlunde bevaret. Det skulle gerne bevæge os til udholdende forbøn for vort land.

I foråret oprettede jeg en bede kreds som kaldes Forbøns gruppen Soar, efter den lille by Soar, 1. Mosebog kap. 19 vers 22, der blev skånet i forbindelse med ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra.

Opgaven i denne bede kreds er meget enkel: Man forpligter sig til én gang dagligt at bede Gud om at beskytte og bevare Danmark under 3. verdenskrig. Mere skal der ikke til, for at betragte sig selv som en del af denne vigtige opgave.

Ifølge Bibelen ved vi, at Gud under denne trængselsperiode vil bevare Israel. Han har også magt til at bevare vort lille land, men det er meget vigtigt at nogle udholdende beder herom.

Vredesskåle perioden

Kap. 10. Efter basunperioden kommer der sandsynligvis en længere fredsperiode, hvor bl.a. det jødiske tempel vil blive genopført på tempelpladsen i Jerusalem, se kap. 11 vers 1, Mattæus 24:15, 2. Thes. 2:3-4.

Kap.11-19. De to sande profeter i Jerusalem, der dræbes af dyret fra afgrunden (kap.11).
Åndelig kamp i Himlen og på jorden (kap.12).

Antikrist tiden i 3 ½ år

Kristenforfølgelse over hele jorden kap. 13:7.
De 7 vredesskåle, hvor hele jorden er involveret i krig, kap.16:1 med alle de antikristelige trængsler.

Jesu genkomst og bortrykkelsen, jf. Matæus 24:15-41.

Kap. 20:1-10. 1000 års riget.
Kap. 20:11-15. Dommedag.
Kap. 21-22. Det ny Jerusalem. Den nye himmel og den nye jord.